Разрешаване

Целта на процедурата за разрешаване е веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), постепенно да се заменят с по-малко опасни вещества или технологии, в случай че са налице технически и икономически приложими алтернативи.

Процесът на разрешаване започва, когато държава членка или ECHA, по искане на Комисията, предложи дадено вещество да бъде идентифицирано като SVHC.

Вещества със следните опасни свойства се считат за SVHC:

 

  • вещества, които отговарят на критериите за класифициране като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията (CMR) от категория 1A или 1B съгласно Регламента CLP;
  • вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT) или много устойчиви и много биоакумулиращи (vPvB) съгласно приложение XIII към REACH;
  • отделни вещества, които пораждат степен на безпокойство, равностойна на тази на CMR или PBT/vPvB веществата.

Процесът на идентифициране на SVHC включва 45-дневна консултация. Ако веществото бъде идентифицирано като SVHC, то се включва в списък на кандидатите. Включването в списъка на кандидатите поражда незабавни задължения за доставчиците на веществото, напр.:

  • да предоставят информационен лист за безопасност;
  • да дадат информация за безопасната употреба;
  • да отговарят на потребителски искания в срок от 45 дни; и
  • да нотифицират ECHA, ако произвежданото от тях изделие съдържа SVHC в количества над един тон на производител/вносител на година и ако веществото в тези изделия е с концентрация над 0,1 % (w/w).

Добавяне на SVHC към списъка на кандидатите

Намерението да се предложи дадено вещество за идентифициране като SVHC се публикува в регистъра на намеренията преди подаване на предложението, за да се информират предварително заинтересованите страни.

Предложението се изготвя съгласно приложение XV към REACH и съдържа две основни части. В първата са включени данни и обосновка за идентифициране на веществото като SVHC. Втората част, която се разглежда по време на последващите мерки след идентифицирането, съдържа информация за обемите на пазара на ЕС, употребите и възможните алтернативи на веществото.

След публикуване на предложението заинтересованите страни могат да го коментират или да добавят информация в хода на 45-дневната консултация. Коментарите могат да бъдат свързани със свойствата на веществото, употребите и алтернативите.

Ако не бъдат получени коментари, поставящи под съмнение идентифицирането, веществото незабавно се включва в списъка на кандидатите. За употребата и алтернативите се събират коментари, които ще бъдат използвани на по-късен етап от процеса, т.е. по време на отправянето на препоръки веществата да бъдат включени в списъка на разрешенията.

Ако бъдат получени коментари с нова информация или съмнения относно основанието за идентифициране като SVHC, предложението и коментарите се изпращат до Комитета на държавите членки (КДЧ) за съгласуване на идентифицирането на веществото като SVHC.

Ако Комитетът постигне единодушно съгласие, веществото се добавя към списъка на кандидатите. Ако Комитетът не постигне единодушно съгласие, въпросът се препраща до Комисията.