Oграничаване

Oграничаване

Ограниченията са средство за защита на човешкото здраве и околната среда от неприемливи рискове, породени от химикали. Ограниченията могат да ограничат или забранят производството, пускането на пазара или употребата на дадено вещество.

Ограниченията са средство за защита на човешкото здраве и околната среда от неприемливи рискове, породени от химикали. Ограниченията обикновено се използват за ограничаване или забрана на производството, пускането на пазара (включително внос) или употребата на дадено вещество, но могат да наложат и всякакви съответни условия, например изискване за технически мерки или специфични етикети.

Ограничения могат да се налагат за всяко вещество в самостоятелен вид, в смес или в изделие, включително за тези, за които не се изисква регистрация, например вещества, произведени или внесени под един тон на година или някои полимери.

Междинните продукти, изолирани на площадката, веществата, използвани в научноизследователска и развойна дейност, и веществата, представляващи риск само за човешкото здраве поради употребата им в козметични продукти, са изключени от тези вещества, за които се прилага ограничаването по REACH.