Pегистрация

Дружествата носят отговорността за събиране на информация за свойствата и употребите на веществата, които произвеждат или внасят в количества над един тон на година. Също така те трябва да извършват оценка на опасностите и потенциалните рискове от веществото.

Тази информация се съобщава на ECHA чрез регистрационно досие, съдържащо информация за опасностите и, ако е необходимо, оценка на рисковете, които употребата на веществото може да представлява, както и как тези рискове трябва да бъдат контролирани.

Необходимо е регистрирането на вещества в самостоятелен вид, вещества в смеси и в някои случаи на вещества в изделия. Химичните вещества, които вече са регулирани с други законодателни актове, например лекарствени продукти или радиоактивни вещества, са частично или напълно освободени от изискванията съгласно REACH.

Регистрацията се основава на принципа „едно вещество, една регистрация“. Това означава, че производителите и вносителите на едно и също вещество трябва да подадат регистрация съвместно. Предоставената аналитична и спектрална информация трябва да бъде последователна и достатъчна, за да потвърди идентичността на веществото.

За регистрацията на вещество обикновено се начислява такса.

 

Веществата, които трябва да бъдат регистрирани
 
Потенциалните производители и вносители на вещества трябва да отправят запитване до ECHA и да регистрират веществото, преди да могат да го произвеждат или внасят.
 
Всички вещества, нотифицирани съгласно Директивата за опасни вещества (наричана също NONS), се считат за регистрирани съгласно REACH и ECHA е предоставила регистрационни номера на всички нотификации.

 

Кой трябва да регистрира?

Трябва да извършите регистрация, ако сте:

  • производител или вносител от ЕС на вещества в самостоятелен вид или в смес;
  • производител или вносител на продукти от ЕС, отговарящи на критериите, обяснени в „Ръководство за изискванията за вещества в изделия“;
  • „изключителен представител“, установен в ЕС и определен от производител, формулатор или производител на изделие, установен извън ЕС, за да изпълните задълженията по регистрацията на вносителите.

 

 

Свързани връзки