Pегистрация

Дружествата носят отговорността за събиране на информация за свойствата и употребите на веществата, които произвеждат или внасят в количества над един тон на година. Те също така трябва да извършат оценка на опасностите и потенциалните рискове, създавани от веществото.

Тази информация се съобщава на ECHA чрез регистрационно досие, съдържащо информация за опасностите и там, където е необходимо, оценка на рисковете, които употребата на веществото може да представлява, и как тези рискове трябва да бъдат контролирани.

Регистрацията се отнася за вещества в самостоятелен вид, вещества в смеси и за някои случаи на вещества в изделия. Химичните вещества, които вече са регулирани от други законодателни актове, като например лекарствата или радиоактивните вещества, са частично или напълно освободени от изискванията на REACH.

Регистрацията се базира на принципа „едно вещество, една регистрация". Това означава, че производителите и вносителите на едно и също вещество трябва да подадат регистрацията си съвместно. Предоставената аналитична и спектрална информация трябва да бъде последователна и достатъчна, за да потвърди идентичността на веществото.

За регистрация на вещество обикновено се начислява такса .

 

Вещества, които трябва да бъдат регистрирани

Въведени вещества

Има специален преходен режим за вещества, които вече са произведени или пуснати на пазара преди влизането на REACH в сила. Такива вещества се наричат въведени вещества. 
 
Дружествата могат да се възползват от преходния режим, ако са регистрирали предварително веществата си до 1 декември 2008 г. (или при някои обстоятелства, ако са направили късна предварителна регистрация преди съответния краен срок за регистрация).
 
Веществата, които отговарят на поне един от следните критерии, могат да се считат за въведени вещества в съответствие с REACH: 
 
  • Вещества, включени в Европейския инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества (EINECS) 
  • Вещества, които са произведени в ЕС (включително страните, които се присъединиха към Съюза на 1 януари 2007 г.), но не са пуснати на пазара на ЕС след 1 юни 1992 г.
  • Вещества, които „вече нямат свойства на полимери"
За тези вещества регламентът по REACH поставя следните крайни срокове за регистрация:
 
30 ноември 2010 г.
Краен срок за регистрация на вещества, произведени или внесени в количество 1000 тона или повече на година, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията вещества над 1 тон годишно и вещества, опасни за водните организми или за околната среда, в количество над 100 тона на година.
 
31 май 2013 г.
Краен срок за регистрация на вещества, произведени или внесени в количества 100—1000 тона годишно.
 
31 май 2018 г.
Краен срок за регистрация на вещества, произведени или внесени в количества 1—100 тона годишно.
 

Невъведени вещества

Всички вещества, които не отговарят на критериите за въведени вещества, се считат за невъведени вещества. Обикновено невъведени вещества не са произвеждани, продавани или употребявани в ЕС преди 1 юни 2008 г., освен ако не са нотифицирани съгласно Директивата за опасни вещества 67/548/ЕИО.
 
Потенциалните производители и вносители на невъведени вещества трябва да направят запитване до ECHA и впоследствие да регистрират веществото, преди да могат да произвеждат или внасят веществото.
 
Всички вещества, които са нотифицирани съгласно Директивата за опасни вещества (наричана също NONS), се считат за регистрирани съгласно REACH и ECHA е предоставила регистрационни номера на всички нотификации. Собствениците на нотификациите могат да изискат регистрационните номера от ECHA.

 

Кой трябва да се регистрира?

Вие трябва да извършите регистрация, ако сте:

  • Производител или вносител от ЕС на вещества в самостоятелен вид или в смес
  • Производител или вносител на продукти от ЕС, отговарящи на критериите, обяснени в ръководството за изискванията за вещества в изделията
  • „Изключителен представител", установен в ЕС и определен от производител, формулатор или производител на изделие, установен извън ЕС, да изпълнява задълженията по регистрацията на вносителите

 

 

Свързани връзки

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)