Нотифициране на вещества в изделия

Производителите и вносителите трябва да нотифицират ECHA за вещества, включени в списъка с кандидат-вещества при кумулативното наличие на следните условия:

  • Веществото присъства в техните изделия в концентрации над 0,1 тегловни %.
  • Веществото присъства в техните изделия в количества общо над 1 тон на година.

Освен това дружествата трябва да извършат нотификацията не по-късно от шест месеца след включването на веществото в списъка с кандидат-вещества.

Изключения

В два случая не се изисква нотификация.

  • Производителят или вносителят на изделието могат да изключат експозиция на човека или околната среда при нормални или предвидими условия на употреба, включително при обезвреждане. В такива случаи производителите и вносителите предоставят необходимите инструкции на получателя на изделието.
  • Веществото вече е било регистрирано за тази употреба от производител или вносител в ЕС.

Справка с нормативни актове:

Член 7, параграф 2 (Регламент REACH)

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)