Оценка

ECHA и държавите членки оценяват информацията, подадена от дружествата, за да определят качеството на регистрационните досиета и на предложенията за провеждане на изпитване. Оценката има за цел да изясни дали дадено вещество представлява риск за здравето на човека или околната среда.

Оценката по REACH е насочена към три различни области:

  • Проверка на предложения за провеждане на изпитвания, представени от регистрантите
  • Проверка за съответствие на досиетата, представени от регистрантите
  • Оценка на вещества

След извършване на оценката от регистрантите може да се изиска да представят допълнителна информация за веществото.