Разглеждане на предложения за провеждане на изпитвания

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Изпитванията върху гръбначни животни са последното възможно средство за получаване на липсваща информация за дадено вещество и за изпълнение на информационните изисквания на REACH. ECHA проучва всички предложения, за да провери дали ще бъдат получени надеждни и точни данни и за да предотврати ненужните изпитвания върху животни.

ECHA публикува всяко предложение за изпитване, включващо гръбначни животни, и приканва третите страни да представят достоверна научна информация или изследвания по отношение на въпросното вещество и крайните точки на опасност, които могат да бъдат взети предвид от ECHA при подготовката на нейното решение относно предложението за изпитване. Информацията трябва да се предостави в срок от 45 дни.

Вариантите за проекторешение са:

  • приемане на предложението за изпитване;
  • приемане на предложението за изпитване с изменения в условията на изпитване;
  • приемане или отхвърляне на предложението за изпитване, но изискване на едно или повече допълнителни изпитвания;
  • отхвърляне на предложението за изпитване.

ECHA приема решението въз основа на предложението и предоставената от третите страни информация.

Когато решението обхваща някой от първите три варианта и за същото вещество са подадени няколко предложения за изпитване, регистрантите трябва да се договорят кой да извърши изпитването.

Недопустими предложения за провеждане на изпитване

Има няколко причини за закриване на процедурата по разглеждане на предложение за изпитване, преди тя да бъде отнесена до компетентните органи на държавите членки. Те включват спиране на производството или вноса от регистранта, оттегляне на предложенията за изпитване и недопустимост.

Недопустими предложения за изпитване са тези, при които REACH не предвижда да бъде разгледано предложение за изпитване. Това са случаите, когато:

  1. предложението засяга крайни точки по приложения VII и VIII;
  2. изпитването вече е в ход или е завършило;
  3. подадено е предложение за изпитване вместо резултати от изпитване по отношение на предходно решение на компетентен орган на държава членка в съответствие с член 16, параграф 1 или 2 от Директивата относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни вещества (вж. също член 135 от REACH).

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)