Skip to Content
Skip to Content

Дейности на ЕCHA, свързани с ограничаване

В отговор на искането на Европейската комисия, ECHA подготвя досиетата за ограничаване по приложение XV, преглежда съществуващите вписвания и проучва необходимостта от изготвяне на предложение за ограничаване. В някои случаи ECHA извършва тази дейност по собствена инициатива, по-специално ако веществата в Списъка на веществата за разрешаване, които присъстват в изделия, създават неприемливи рискове. Резултатът от работата се докладва и евентуални допълнителни действия могат да бъдат проследени на уебсайта на ECHA. ECHA може да започне консултации и да отправи покани за представяне на доказателства по време на подготвителната работа.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2