Joint submission

Всички дружества, които регистрират едно и също вещество, трябва да са съгласни с данните за тяхната съвместна регистрация съгласно REACH. Това е колективна отговорност, която важи в еднаква степен за всички съвместни регистранти.

На практика дружествата могат да се съгласят да подадат информацията съвместно с всички свои сърегистранти или да подадат цялата информацията или част от нея отделно, ако не са съгласни с информацията, която се подава съвместно.

Забележка: специалните условия важат за химични вещества, регистрирани за употреба като междинен продукт . Вижте Ръководство за обмен на данни, глава 6.2 „Междинни продукти под строго контролирани условия“.

Съвместно подаване за едно и също вещество.

Регистрант член:

В повечето случаи регистрантите се съгласяват със съдържанието на регистрационното досие, след което съвместните данни се подават от водещия регистрант от името на всички съвместни регистранти. Водещият регистрант предоставя на членовете достъп до съвместното подаване с идентификатор в REACH-IT.

Регистрант член с частично или изцяло отделно подаване на данни (възможност за неучастие)

Регистрантите могат да подадат цялата информация или част от нея отделно, ако не са съгласни с подбора на съвместните данни, ако съвместните данни са твърде скъпи за тях и те разполагат с алтернативни достъпни данни или ако съвместното подаване ще доведе до разкриване на поверителна търговска информация. Това се нарича „възможност за неучастие“.

В този случай водещият регистрант предоставя достъп до съвместното подаване с идентификатор в REACH-IT, но регистрантът член подава своя собствена информация за крайните точки, по които е избрал възможността за неучастие. Вижте глава 6.4 от Ръководство за обмен на данни за повече информация.

Забележка: Може да бъде стартирана насочена проверка за съответствие, ако между съвместните регистранти възникнат проблеми относно качеството на данните.

Регистрант член с възможност за неучастие след спор

Ако регистрантите не могат да постигнат съгласие относно обмена и съвместното подаване на данни, потенциалният регистрант може да подаде иск за възникване на спор пред ECHA като крайна мярка.

ECHA оценява случая и може да разреши позоваване на някои или всички данни и да поиска идентификатор за достъп до съвместното подаване. В такъв случай регистрантът може да се регистрира в съвместно подаване с други регистранти за същото вещество, като се позовава на някои или на всички съвместни данни.

Ако потенциален регистрант възнамерява да избере възможността за неучастие, но не може да се регистрира, защото водещият регистрант не му позволява достъп до съвместното подаване, той също може да подаде иск за възникване на спор пред ECHA като крайна мярка.

ECHA оценява случая и може да предостави идентификатор за достъп до съвместното подаване. След това потенциалният регистрант може да се регистрира в съвместното подаване с други регистранти за същото вещество, като се позовава изцяло на своите данни.

Спазвате ли задължението за съвместно подаване?

Регистрантите нарушават задължението за съвместното подаване, ако:

  • Една или повече (индивидуални) регистрации от един и същ вид (стандартни или междинни продукти под строго контролирани условия) съществуват извън съвместно подаване за същото вещество;
  • Съществуват множество (индивидуални) регистрации за едно и също вещество без наличието на съвместно подаване;
  • Съществуват множество съвместни подавания за едно и също вещество;
  • Налице е комбинация от изброените по-горе сценарии.

Ако не спазвате задължението за съвместно подаване, ECHA ще се свърже с всички регистранти на веществото (извън и в рамките на съществуващото съвместно подаване), за да им напомни за колективното им задължение да постигнат съгласие относно съвместното подаване на данни и ще определи срок, в който трябва да бъде постигнато споразумение. Ако те все още нарушават задължението на съвместното подаване, ECHA ще предприеме регулаторни действия, включително отмяна на решенията за регистрация.

Бъдете проактивни и разрешете споровете със сърегистрантите за съвместното подаване на доброволна основа, преди ECHA да се свърже с Вас.

Проверете регистрационния си статус и статуса на Вашите съвместни регистранти (на страницата на съвместните регистранти в REACH-IT).

  • Ако сте регистрант извън съществуващо съвместно подаване, започнете преговори, за да получите достъп до съществуващо съвместното подаване — и евентуално до съвместните данни.
  • Ако сте регистрирали веществото си и не се е сформирало съвместно подаване, започнете преговори с другите (индивидуални) регистранти, с цел да направите съвместно подаване и евентуално да обмените данни.
  • Ако сте се регистрирали в съвместно подаване, подгответе се за други регистранти, които ще търсят достъп до съвместно подаване. След като направят своето запитване, Вие трябва да положите всички усилия да постигнете споразумение с тях.

Може да намерите съвети в графата „Съвместна работа“.

Как да постъпите при несъгласие?

Ако не получите достъп до съществуващото съвместно подаване въпреки положените от Ваша страна усилия в преговорите, като крайна мярка можа да подадете иск за възникване на спор пред ECHA. След като оцени случая Ви, ECHA може да разреши достъп до някои или всички данни, както и да поиска идентификатор за достъп до съвместното подаване.

В графата „Спорове за обмен на данни на практика“ може да намерите информация за споровете.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)