Вещества от списъка с кандидат-вещества, налични в изделия

Определянето на дадено вещество в изделие като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, (SVHC) и включването му в списъка на веществата кандидати може да породи правни задължения за вносителите, производителите и доставчиците на изделия, които съдържат това вещество.

Според определението в REACH „изделие" е предмет, на който по време на производството е придадена специална форма, повърхност или дизайн, определящи неговите функции в по-голяма степен, отколкото неговия химичен състав. Съгласно REACH примери за изделия са облекла, подови настилки, мебели, бижута, вестници и пластмасови опаковки.

Производителите и вносителите на изделия могат да получат информация за наличните в техните изделия вещества и за нивата им на концентрация от участниците във веригата на доставки, напр. доставчици на изделия извън ЕС и доставчици на вещества и смеси.

Задължения за изделията, които съдържат вещества от списъка на веществата кандидати

Image

Нотифициране на вещества в изделия

Производителите и вносителите на изделие трябва при определени условия да нотифицират ECHA. 

Повече

Image

Комуникация по веригата за доставки

Доставчиците на изделия трябва при определени условия да предоставят информация надолу по веригата на доставки.

Повече