Обмен на данни

Регистрантите трябва да полагат всички усилия да обменят данни за характерните свойства на веществата по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин. Това важи с особена сила за информацията относно изпитвания върху гръбначни животни. По този начин регистрантите намаляват разходите за регистрация и избягват ненужни изпитвания, особено върху гръбначни животни. Ако страните не могат да постигнат споразумение, като крайна мярка ECHA може да помогне за решаване на споровете за обмен на данни.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)