Обмен на данни

Изискването да се обменя информация за веществата, които се произвеждат, внасят, пускат на пазара и използват в ЕС, е основен аспект на REACH. По този начин регистрантите на едно и също вещество могат да намалят разходите и да се избегнат ненужните изпитвания, особено върху гръбначни животни. При налична информация проучванията с изпитвания върху гръбначни животни трябва да бъдат обменени между регистрантите, за да се предотврати дублирането на изпитванията. Новите проучвания с гръбначни животни не може да бъдат повтаряни.

С оглед намаляване на разходите по регистрацията, проучванията, които не включват изпитвания върху гръбначни животни, също трябва да се обменят.

Обсъжданията относно обмена на данни също така трябва да се направят преди съвместната регистрация, когато едно вещество се произвежда или внася от повече от едно дружество.

Има два механизма за обмен на данни:

  • форумите за обмен на информация за веществата (SIEF), използвани за въведени (съществуващи) вещества, които са предварително регистрирани;
  • запитване, използвано за невъведени (нови) вещества и въведени вещества без предварителна регистрация.

Съвместните регистранти трябва да положат максимални усилия, за да се уверят, че разходите по обмена на информацията, необходима за съвместната регистрация, се определят по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин. Всички страни трябва своевременно да изпълняват задълженията си за обмен на данни и съвместно подаване. Ако страните не могат да постигнат споразумение, ECHA може да помогне за разрешаване на споровете за обмен на данни. Тази възможност обаче трябва да се използва само в краен случай.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)