Обмен на данни

Регистрантите трябва да полагат всички усилия да обменят данни за характерните свойства на веществата по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин. Това важи с особена сила за информацията относно изпитвания върху гръбначни животни. По този начин регистрантите намаляват разходите за регистрация и избягват ненужни изпитвания, особено върху гръбначни животни. Ако страните не могат да постигнат споразумение, като крайна мярка ECHA може да помогне за решаване на споровете за обмен на данни.