Процедура по ограничаване

Дадена държава членка (или ECHA, по искане на Европейската комисия) може да започне процедурата по ограничаване, когато има опасения, че дадено вещество създава неприемлив риск за човешкото здраве или за околната среда. ECHA може също така да предлага ограничаване на изделия, съдържащи вещества, които са в Списъка на веществата за разрешаване (приложение XIV).

Намерението за изготвяне на предложение за ограничаване се оповестява публично в регистъра на намеренията, преди самото предложение да бъде изготвено, така че да се даде предварително предупреждение.

Досието, предлагащо ограничаване, съдържа основна информация, например идентичността на веществото и обосновка на предлаганите ограничения. То включва идентифицираните рискове, всяка информация за алтернативи на веществото и за цените, както и за ползите за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от ограничението.

Досието трябва да бъде изготвено съгласно Регламента REACH (приложение XV) и трябва да бъде представено на ECHA в срок от 12 месеца след като е нотифицирано намерението да се изготви предложението.

Становища на комитетите

След като получат досието, комитетите на ECHA проверяват дали предложението отговаря на изискванията на приложение XV. Ако то отговаря, досието се прави публично достояние за обсъждане (с изключение на каквато и да е поверителна търговска информация). След това заинтересованите страни могат да коментират ограничаването в рамките на шест месеца от публикуването му на уебсайта на ECHA.

В срок от девет месеца, считано от същата тази дата на публикуване, Комитетът за оценка на риска (КОР) на ECHA дава становище дали предлаганото ограничаване е подходящо за намаляване на риска за човешкото здраве или за околната среда въз основа на досието и на коментарите, получени по време на общественото обсъждане.

Същевременно Комитетът за социално-икономически анализ (КСИА) изготвя становище относно социално-икономическото въздействие на предлаганите ограничения, като взема предвид коментарите и социално-икономическите анализи, представени от заинтересовани страни. Всички коментари по проекта за становище на КСИА следва да бъдат представени в срок от 60 дни след публикуването му. След това КСИА, вземайки предвид коментарите, приема своето окончателно становище в срок до 12 месеца от началото на първото обществено обсъждане относно предложението за ограничение.

Освен двете горни групи Форумът на правоприлагащите органи от държавите членки може да предоставя съвети на комисиите относно приложимостта на предлаганото ограничение.

Решение

Двете становища на комисиите на ECHA дават своя принос за решението на Европейската комисия, която след това взема балансирано становище за установените рискове, ползите и разходите от предлаганото ограничение.

В срок до три месеца след получаването на становищата на двете комисии, Европейската комисия представя проект за изменение на списъка с ограниченията от приложение XVII на REACH. Окончателното решение се взема по процедурата по комитология с контрол, в която участват държавите членки и Европейският парламент.

Прилагане

След като ограничението е прието, индустрията трябва да го спазва. Това означава всички, включително производители, вносители, дистрибутори, потребители надолу по веригата и търговци на дребно.

Държавите членки са отговорни за прилагането на ограниченията.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)