Процедура по ограничаване

Държава членка или ECHA, по искане на Европейската комисия, може да започне процедурата по ограничаване, ако има опасения, че дадено вещество създава неприемлив риск за здравето на човека или околната среда. ECHA също може да предлага ограничаване на изделия, съдържащи вещества, които са в списъка на веществата за разрешаване (приложение XIV).

Намерението за изготвяне на предложение за ограничаване се оповестява публично в регистъра на намеренията, преди самото предложение да бъде изготвено, за да се даде предварително предупреждение.

Досието, предлагащо ограничаване, съдържа основна информация, например идентичността на веществото и обосновка на предлаганите ограничения. То включва идентифицираните рискове, всяка информация за алтернативи на веществото и за цените, както и за ползите за околната среда и здравето на човека, произтичащи от ограничението.

Досието трябва да бъде изготвено съгласно Регламента REACH (приложение XV) и да бъде представено на ECHA в срок от 12 месеца, след като е нотифицирано намерението да се изготви предложение.

Становища на комитетите

След като получат досието, комитетите на ECHA проверяват дали предложението отговаря на изискванията на приложение XV. Ако отговаря, досието се прави публично достояние за обсъждане (с изключение на каквато и да е поверителна търговска информация). След това заинтересованите страни могат да коментират ограничаването в рамките на шест месеца от публикуването му на уебсайта на ECHA.

В срок от девет месеца, считано от същата тази дата на публикуване, Комитетът за оценка на риска (КОР) на ECHA дава становище дали предлаганото ограничаване е подходящо за намаляване на риска за здравето на човека или околната среда въз основа на досието и на коментарите, получени по време на консултацията.

Същевременно Комитетът за социално-икономически анализ (КСИА) изготвя становище относно социално-икономическото въздействие на предлаганите ограничения, като взема предвид коментарите и социално-икономическите анализи, представени от заинтересовани страни. Всички коментари по проекта за становище на КСИА следва да бъдат представени в срок от 60 дни след публикуването му. След това КСИА, като взема предвид коментарите, приема окончателно становище в срок до 12 месеца от началото на първата консултация относно предложението за ограничение.

Освен двете горни групи Форумът на правоприлагащите органи от държавите членки може да предоставя съвети на комисиите относно приложимостта на предлаганото ограничение.

Решение

Двете становища на комитетите на ECHA допринасят за решението на Европейската комисия, която след това взема балансирано становище за установените рискове, ползите и разходите от предлаганото ограничение.

В срок до три месеца след получаването на становищата на двата комитета Европейската комисия представя проект за изменение на списъка с ограниченията от приложение XVII на REACH. Окончателното решение се взема по процедурата по комитология с контрол, в която участват държавите членки и Европейският парламент.

Прилагане

След като ограничението е прието, индустрията трябва да го спазва. Това означава всички, включително производители, вносители, дистрибутори, потребители надолу по веригата и търговци на дребно.

Държавите членки са отговорни за налагането на ограниченията.