Комуникация по веригата за доставка

Участниците във веригата на доставки могат да имат различни роли и може би дори няколко роли едновременно. В зависимост от ролята си имате различни задължения и е възможно да съществуват различни инструменти и информация, които да ви помагат. Те са обяснени на страниците, свързани с всяка роля.

Ефективната комуникация между потребителите надолу по веригата и доставчиците на всички етапи на процеса по Регламента REACH гарантира, че съответната информация се предоставя по веригата на доставки.

Когато потребителите надолу по веригата предоставят на своите доставчици информация относно техните употреби и условия на употреба, регистрантите могат да обосноват включените в тяхната оценка за безопасност на химично вещество сценарии на експозиция с тази информация. Следователно може да се очаква, че препоръките за безопасна употреба, които регистрантът предоставя на потребителите надолу по веригата, са адекватни и реалистични.

Инструменти за комуникация

Индустриалните браншови организации, държавите членки и ECHA работят съвместно в рамките на Пътната карта за ДБХВ/СЕ и Мрежата за обмен на сценарии на експозиция (ENES), за да подобрят и хармонизират комуникацията по веригата на доставки. Във връзка с комуникацията нагоре по веригата са разработени „карти на употребите“ за предоставяне на информация на регистрантите, често с посредничеството на секторните организации.

За обезпечаване на комуникацията надолу по веригата са разработени редица елементи: приети са образци на сценарии на експозиция за вещества, образци на информация за безопасна употреба на смеси (SUMI), хармонизирани са фразите и предоставянето чрез ИТ на сценариите на експозиция, разработена е методология за идентифициране на водещите съставки в смеси.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.