Наноматериали

Наноматериалите са химични вещества или материали с размери на частицата от 1 до 100 нанометра поне в едно измерение.

Поради увеличената специфична площ на повърхността по обем наноматериалите може да имат различни характеристики в сравнение със същия материал без наномащабни свойства. В резултат от това физикохимичните свойства на наноматериалите може да се различават от тези на веществата в насипно състояние или на частиците с по-голям размер.

Много продукти от ежедневието, съдържащи наноматериали, вече са на европейския пазар, като например батерии, покрития, антибактериално облекло и козметични продукти. Наноматериалите може да предлагат технически и търговски възможности, но те също така може да представляват риск за нашето здраве и околната среда. Както всяко друго вещество на пазара на ЕС, е важно да се гарантира, че тяхната употреба е правилно оценена и че всички рискове са подходящо контролирани.

ECHA работи в тясно сътрудничество с компетентните органи на държавите членки, Европейската комисия, НПО и промишлени асоциации, както и с международни организации като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за да подпомогне прилагането на законодателството на ЕС в областта на химикалите за наноматериали.

 

Наноматериалите попадат в обхвата на съществуващото определение за вещество съгласно REACH и CLP и към тях са приложими разпоредбите, определени и от двата регламента. През 2011 г. Европейската комисия издаде препоръка за дефиницията на наноматериал. Тя се използва в различни европейски регламенти, включително REACH и CLP, за да се хармонизира начинът, по който наноматериалите се определят в различните правни рамки.

Считано от 1 януари 2020 г. за предприятията, които произвеждат или внасят наноформи, се прилагат изрични правни изисквания съгласно REACH. Тези задължения за докладване са насочени към специфичните изисквания за информация, посочени в преработените приложения към регламента REACH: 

 • характеризиране на наноформите или наборите от наноформи, обхванати от регистрацията (приложение VI);
 • оценка за безопасността на химичното вещество (приложение I);
 • изисквания за информация при регистрация (приложения III и VII—XI); и
 • задължения на потребителите надолу по веригата (приложение XII).

Измененията се прилагат за всички нови и съществуващи регистрации, които обхващат наноформите.

Дейности на ECHA според REACH и CLP, свързани с наноматериалите

Тъй като REACH и CLP обхващат наноматериалите, ECHA трябва да е в състояние да изпълнява задачите си за наноформи в рамките на различните процедури съгласно REACH (напр. регистрация, оценка, разрешаване и ограничения) и CLP (напр. класификация и етикетиране), както за всички други форми на вещества, и трябва да разполага с достатъчен научен и технически капацитет, за да направи това.

За целта ECHA увеличи дейностите си в тази област от 2011 г. насам, като се фокусира върху:

 • Изготвяне на нови и актуализирани ръководства
 • Изграждане на вътрешен и външен капацитет
 • Споделяне на опит и генериране на консенсус между компетентните органи на държавите членки и членовете на комитетите за оценка на риска и държавите членки относно информацията за безопасност на наноматериалите в регистрационните досиета съгласно REACH
 • Предоставяне на обратна информация и съвети на дружества, които регистрират наноматериали 
 • Участие и принос към продължаващите международни регулаторни дейности (напр. работната група на ОИСР за произведени наноматериали или Малтийската инициатива за разработване на насоки за изпитване)
 • Уебинари за информация и обсъждане на най-новите развития по отношение на процедурите съгласно REACH и CLP, които са свързани с наноматериали, както и оказване на помощ на регистрантите при подготовката и подаването на досиета, включващи наноматериали
 • Експертната група по наноматериали (NMEG) е създадена през октомври 2012 г. с подкрепата на компетентните органи за REACH и CLP (CARACAL), и за биоцидите. Тази неформална консултантска група подкрепя въвеждането на работен план за наноматериали на ECHA и предоставя информация и консултации по научни и технически въпроси относно въвеждането на законодателството REACH, CLP и BPR във връзка с наноматериалите
 • Хостинг на Обсерватория на за наноматериали на Европейския съюз с цел повишаване на прозрачността на информацията относно наноматериалите