Наноматериали

Наноматериалите са химически вещества или материали с размер на частиците от 1 до 100 нанометра (nms) поне в едно измерение.

Поради увеличената специфична площ на повърхността по обем наноматериалите може да имат различни характеристики в сравнение със същия материал без наномащабни свойства. Следователно химико-физичните свойства на наноматериалите може да се различават от тези на веществата в насипно състояние или във вид на частици с по-голям размер.

Нанотехнологията се развива бързо. На европейския пазар вече се предлага голям брой продукти, съдържащи наноматериали (напр. батерии, покрития, антибактериално облекло, козметика, хранителни продукти). Наноматериалите предлагат технически и търговски възможности, но може да представляват риск за околната среда и да предизвикват опасения за здравето и безопасността на хората и животните.

 

 

Въпреки че в регламентите REACH или CLP няма изрични изисквания за наноматериалите, те отговарят на дефиницията за „вещество“ в тях и поради това разпоредбите се прилагат към тях. През 2011 г. Европейската комисия издаде специална препоръка за дефиницията на наноматериал. Препоръката трябва да се използва в различни европейски регламенти, включително REACH и CLP.

Макар че има ясни практически и търговски перспективи за използването на наноматериали, бързото увеличаване на използването им повдига въпроси за техните потенциални ефекти върху здравето и околната среда. Налице е необходимост от адекватна оценка и управление на потенциалните рискове от тези нови форми на материали. Въпреки че производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата трябва да гарантират безопасната употреба на всяко вещество (независимо от формата му) съгласно REACH, това води до нови предизвикателства за регулаторните органи, като Комисията и ECHA, както и за всички други заинтересовани страни. 

ECHA работи в тясно сътрудничество с компетентните органи на държавите членки, Европейската комисия, заинтересованите страни и международни организации, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Дейности на ECHA според REACH и CLP, свързани с наноматериалите

Тъй като REACH и CLP обхващат наноматериалите, ECHA трябва да е в състояние да изпълнява задачите си в рамките на различните процедури съгласно REACH (напр. регистрация, оценка, разрешаване и ограничения) и CLP (напр. класифициране и етикетиране) за наноформи, както за всички други форми на вещества, и трябва да разполага с достатъчен научен и технически капацитет, за да направи това.

За целта ECHA постепенно увеличи дейностите си в тази област от 2011 г. насам, като се фокусира върху:

  • Изграждане на вътрешен и външен капацитет
  • Споделяне на опит и създаване на консенсус между компетентните органи на държавите членки (КОДЧ), Комитета на държавите членки (КДЧ) и членовете на Комитета за оценка на риска (КОР) относно информацията за безопасността на наноматериалите в регистрационните досиета съгласно REACH
  • Предоставяне на обратна връзка и съвети на регистрантите, които искат да регистрират наноматериали преди следващия краен срок за регистрация 
  • Участие и принос към продължаващите международни регулаторни дейности (като работната група на ОИСР за произведени наноматериали)
  • Уебинари по наноматериали за информация и обсъждане на най-новите развития по отношение на процедурите съгласно REACH и CLP, които са свързани с наноматериали, както и оказване на помощ на регистрантите при подготовката и подаването на досиета, включващи наноматериали. Посетете страницата на уебинарите, за да се регистрирате за предстоящи уебинари и да разгледате предишните презентации.
  • Експертната група по наноматериали (ECHA-NMEG) е създадена през октомври 2012 г. с подкрепата на компетентните органи за REACH и CLP (CARACAL), и за биоцидните продукти. Тази неформална консултантска група подкрепя въвеждането на работен план за наноматериали на ECHA за периода 2016-2018 г. и предоставя информация и консултации по научни и технически въпроси относно въвеждането на законодателството за REACH, CLP и BPR във връзка с наноматериалите.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)