Процес на ограничаване

intro

Ограничаването е средство за защита на човешкото здраве и околната среда от рискове, породени от химикали. Обикновено ограничаването поставя граници или забранява производството, пускането на пазара или употребата на дадено вещество.

В някои случаи чрез ограничаването може да се определят конкретни условия, например технически мерки или изисквания за етикетиране.

Дадено ограничаване може да се прилага само за вещество в самостоятелен вид или вещество, което е част от смес или изделие. Веществото може дори да не е регистрирано по REACH.

Ограничаването не засяга междинните продукти, изолирани на площадката, веществата, използвани за научноизследователска и развойна дейност, както и веществата, които представляват риск за човешкото здраве само при използването им в козметиката.

Вж. блок схемата

Превъртане надолу