Идентифициране на веществото

Идентификацията на веществото е процес, чрез който се определя идентичността на веществото.

Точната идентификация на дадено вещество е предварително условие за повечето процедури по регламентите REACH, CLP и регламента за биоцидите. По-конкретно, тя позволява ефективното и правилно подготвяне на съвместните регистрации по REACH и гарантира, че данните от изпитванията са подходящи за веществото, регистрирано съгласно REACH. Това осигурява надеждна оценка на опасностите и рисковете от регистрираното вещество.

Правилната идентификация на веществото дава възможност и за:

  • обмен на информация с оглед предотвратяване на ненужни изпитвания върху животни и излишни разходи;
  • използване на данните от изпитвания на други дружества и read-across в рамките на група от вещества;
  • оценка дали дадено вещество е включено в списъка на разрешенията или в списъка на ограниченията и дали неговите класификация и етикетиране са хармонизирани.

Идентичността на дадено вещество обикновено може да се опише чрез:

  • име на химикала, напр. бензен;
  • номер, напр. EC номер 200-753-7, и
  • химичен състав, напр. >99 % бензен и <1 % толуен.  Съставът се определя чрез химичен анализ.  

Регулаторните процеси, при които идентификацията на веществата играе съществена роля, са:

 

Запитване за REACH

Дружествата, които имат намерение да регистрират невъведени вещества или въведени вещества, които не са предварително регистрирани, трябва да отправят запитване до ECHA дали вече е подадена регистрация за съответното вещество.

Точната идентификация на дадено вещество е важна при процедурата на запитване, за да се гарантира, че дружествата, които имат намерение да регистрират или вече са регистрирали едно и също вещество, са осъществили контакт помежду си. Това гарантира, че данните се споделят по подходящ начин. 

 

Регистрация по REACH

Регистрацията се основава на принципа „едно вещество, една регистрация“. Това означава, че производителите и вносителите на едно и също вещество имат задължението да подадат регистрации съвместно.

Точната идентификация на дадено вещество е важна при процеса на регистрация, за да се гарантира, че регистрантите на едно и също вещество подават една и съща съвместна регистрация. Тя определя и обхвата на съвместната регистрация, тъй като улеснява разработването на профил на идентичност на веществото (SIP) и отчитането на граничния състав.

 

Освобождаване за НИРДСПП

Веществата, предназначени да се използват за научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (НИРДСПП), могат да бъдат освободени от задължението за регистрация за период от пет години. Дружествата, които искат да се възползват от това изключение, трябва да подадат нотификация за НИРДСПП до ECHA.

Точната идентификация на дадено вещество е важна при процедурата за освобождаване за НИРДСПП, за да се разбере например какво се предвижда да обхваща освобождаването.

 

Оценка съгласно REACH

ECHA и държавите членки правят оценка на информацията, подадена от дружествата, за да определят качеството на регистрационните досиета и на предложенията за провеждане на изпитване. Освен това оценката има за цел да изясни дали дадено вещество представлява риск за здравето на човека или околната среда.

Точната идентификация на дадено вещество е важна при процедурите за оценка, тъй като дава възможност на ECHA и държавите членки да установят дали регистрацията обхваща само едно вещество и дали данните от изпитванията са подходящи за него. Профилът на идентичност на веществото (SIP) и съобщаването на граничния състав осигуряват прозрачност по отношение на уместността на данните от изпитванията.

 

Управление на риска съгласно REACH и CLP

Дружествата трябва да направят оценка дали съответното вещество е включено в списъка на разрешенията или в списъка на ограниченията и дали неговите класификация и етикетиране са хармонизирани. Това може да се направи с точност само ако веществото е правилно идентифицирано.

 

Биоциди

Регламентът за биоцидите (BPR) касае предоставянето на пазара и употребата на биоциди, които чрез действието на активното вещество в биоцида се използват за защита на хора, животни, материали или изделия срещу вредни организми като вредители или бактерии.

Точната идентификация на биоцидно вещество гарантира, че данните от изпитванията са подходящи за него и че се обменят по подходящ начин. Това осигурява ясна оценка на опасностите и рисковете от биоцидното вещество.