Комуникация по веригата за доставка

Информационни листове за безопасност

safety data sheet Информационните листове за безопасност съдържат информация за свойствата на веществото или сместа и свързаните с тях опасности, както и указания за боравене, обезвреждане и транспортиране, а също за първа помощ, противопожарни мерки и мерки за контрол на експозицията. Форматът и съдържанието на информационните листове за безопасност са определени в Регламента REACH. На потребителите надолу по веригата следва да се предоставя информационен лист за безопасност относно: 

  • вещество или смес, класифицирани като опасни в съответствие с Регламента CLP;
  • вещество, което е устойчиво, биоaкумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB), или
  • вещество, което е включено в списъка с кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC).

Ако обаче веществото или сместа се продават и на обществеността, не е необходимо предоставяне на информационен лист за безопасност, овен когато такъв е поискан от потребител надолу по веригата или дистрибутор. 

За смеси, които не са класифицирани като опасни, но съдържат определени опасни вещества, следва да се предостави информационен лист за безопасност, ако такъв е поискан от потребители надолу по веригата или от дистрибутори. 

Информационният лист за безопасност следва да бъде актуализиран незабавно при получаване на нова информация относно опасности или ако възникне необходимост от по-строги мерки за управление на риска. 

Когато потребителите надолу по веригата получат информационен лист за безопасност, те трябва да идентифицират и приложат подходящи мерки за адекватно контролиране на рисковете. Доставчиците и получателите на информационни листове за безопасност се насърчават да проверяват дали е предоставена изискваната информация. ECHA и правоприлагащите органи са разработили списък за проверка, който може да се използва за тази цел. Потребителите надолу по веригата се насърчават да уведомяват своите доставчици за неточности или несъответствия в получените информационни листове за безопасност. 

В случаите, когато не се изисква предоставяне на информационни листове за безопасност, доставчикът трябва все пак да предостави достатъчно информация за безопасната употреба. Ако по отношение на някое от веществата е наложено ограничение или е издадено разрешение, следва да бъдат предоставени необходимите данни. Доставчиците на изделия, съдържащи повече от 0,1 тегловни % от вещество, включено в списъка с кандидат-вещества, трябва да предоставят на потребителите надолу по веригата и на дистрибуторите достатъчно информация, за да осигурят безопасната употреба на изделието.

Сценарии на експозиция

Сценариите на експозиция предоставят информация за това как може да се контролира експозицията на опасни вещества по време на употребата им от работещи и потребители, както и въздействието им върху околната среда. Приложимите сценарии на експозиция следва да бъдат приложени към информационния лист за безопасност за дадено вещество, когато дружество във веригата за доставки е изготвило оценка за безопасност на химичното вещество съгласно REACH.

Хармонизацията и автоматизацията са основни елементи на ефективната комуникация. С оглед на това е приет общ формат на сценарий на експозиция и е разработен каталогът ESCom на стандартните фрази и ИТ формат (ESComXML). Тези инструменти позволяват автоматизиран обмен на хармонизирана информация за безопасната употреба на химикали между отделните участници във веригата за доставки и техните системи.

Когато потребителите надолу по веригата получат сценарии на експозиция, те трябва да проверят дали тези сценарии обхващат тяхната употреба на веществото и техните условия на употреба, или да предприемат алтернативни действия.

Формулаторът на опасни смеси трябва да намери и да съобщи съответната информация от сценариите на експозиция, но и да определи най-ефективния начин за съобщаване на тази информация.

Индустрията е разработила два подхода за определяне на информацията, която да бъде съобщена. Съгласно първия подход, наричан „информация за безопасната употреба на смеси" (SUMI), секторни организации определят мерките за управление на риска, свързан с типични продукти и употреби в рамките на съответния сектор на промишлеността. Те изготвят документи с информация за безопасната употреба на смесите, които предоставят необходимата информация по разбираем за потребителите начин и съгласно утвърден образец.

Формулаторите избират документа с информация за безопасната употреба на смес, който отговаря на техния продукт, и проверяват дали този документ отговаря на сценариите на експозиция, които са получили от своите доставчици. Координационната група на потребителите на химични вещества надолу по веригата (DUCC) е публикувала обяснителен документ.

Вторият подход, наречен „определяне на водещата съставка" (LCID) се прилага в случаите, когато липсва подходящ документ с информация за безопасната употреба на сместа. Формулаторът определя водещите съставки в дадена смес и формулира информация за безопасната употреба на сместа въз основа на мерките за управление на риска за водещите съставки. Европейският съвет на химическата индустрия (Cefic) е публикувал практическо ръководство за прилагане на методологията LCID.

Формулаторите могат да предоставят съответната информация от сценариите на експозиция за веществата, влизащи в състава на сместа, по различни начини:

 

1. включване на информацията в основната част на информационния лист за безопасност.

Това е подходящо, когато получателите са крайни потребители и когато идентифицираните употреби и/или постоянните условия на употреба и мерките за управление на риска са относително малко на брой;

 

2. предоставяне на информацията за безопасната употреба на сместа в приложение към информационния лист за безопасност.

Този подход е подходящ в случаите, когато има широк обхват от употреби с различни условия на употреба. Секторните организации са приели хармонизиран формат, наречен образец на информация за безопасната употреба на смес.

 

3. прилагане на съответните сценарии на експозиция за веществата в сместа като приложение към информационния лист за безопасност.

Този подход е подходящ в случаите, когато получателите са и формулатори и изготвят информационни листове за безопасност за произвежданите от тях смеси. Той може да е подходящ и за крайни потребители на сместа, когато подходящите мерки за управление на риска за дадена идентифицирана употреба са ясно определени в един сценарий на експозиция за всяка идентифицирана употреба. Когато едно вещество се предлага от повече от един доставчик, може да се състави консолидиран сценарий на експозиция.

За повече информация относно различните варианти и тяхната приложимост, вж. раздел 7.2 от издаденото от ECHA Ръководство за потребители надолу по веригата.