Публикуване на информация от досиетата

ECHA публикува информацията, включена в регистрационните досиета, на своя уебсайт. След това тя става свободно достъпна за всички европейски граждани, така че те да могат да бъдат информирани за всички потенциални рискове от химикалите, които използват.

Публикуваната информация обхваща идентичността на веществото, резултатите от проучвания върху присъщите му свойства и профилите на опасностите, нивата, на които не се очакват вредни ефекти за човешкото здраве или околната среда, неговото класифициране и етикетиране, както и насоки за безопасната му употреба.

Ако не се изисква поверителност, ECHA ще публикува и степента на чистота на веществото, която е от съществено значение за класифицирането и етикетирането, общата тонажна група, (подробните) резюмета на изследванията, информацията в информационния лист за безопасност и търговското наименование.

При определени обстоятелства може да се изиска поверителност на наименованието по IUPAC. В тези случаи регистрантът трябва да предостави публично наименование, което ECHA може да използва за целите на разпространението на информацията.

Преди да подадат своите досиета, регистрантите имат възможност да поискат определени данни да се запазят в тайна и да проверят каква информация ще бъде публично достояние. Заявлението за поверителност се отнася само до ограничен набор от данни и изисква обосновка, която ще бъде оценена от ECHA. В случай на отхвърляне на заявката(ите) за поверителност от ECHA, в рамките на посочен период регистрантът може да поиска от Агенцията да преразгледа решението за отхвърляне. 

Практически съвети за това, каква част от регистрационното досие може да бъде публикувана на уебсайта на ECHA, как да се подаде искане за поверителност на определени данни и как да бъде получено публично наименование, можете да намерите в наръчника „Разпространение и поверителност съгласно Регламента REACH“. Преди да подадат досие, регистрантите могат също така да прегледат какви данни биха могли да бъдат публикувани на уебсайта на ECHA, като използват функцията в IUCLID за преглед на разпространените данни.