Процедура по разрешаване

Целта на процедурата по разрешаване е:

 • Да се гарантира, че рисковете, свързани с веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), са правилно контролирани през целия им жизнен цикъл
 • Да се насърчи постепенното заместване на SVHC с подходящи алтернативи (по-малко опасни вещества, нови технологии и процеси), когато са налице технически и икономически приложими алтернативи.

Затваряне

 •  
   
  • Подготовка на заявлението.
  • Нотификация и информационна сесия преди подаване.
  • Финализиране на заявлението.
  • Подаване на заявлението до ECHA.
  Заявление за разрешаване
 •  
  Обсъждане
  • Въпроси към заявителя от докладчиците на КОР и КСИА.
  • Възможна тристранна среща между заявителя, КОР и КСИА и всяка трета страна, която е предоставила информация относно алтернативите.
  • Проектостановище на КОР и КСИА
  • Окончателно становище на КОР и КСИА, като се вземат предвид евентуалните коментари на заявителя по проектостановището.
  Становища на КОР и КСИА
  • Проекторешение на Европейската комисия.
  • Комитетът по REACH гласува и приема решението.
  Решение на Комисията
  • Спазване на изискванията от страна на притежателите на разрешения и потребителите надолу по веригата.
  • Прилагане от страна на националните прилагащи органи.
  Прилагане
  • Актуализиране на документи при първоначално подаване и представяне на всякакви други елементи, изисквани в решението за разрешаване
  • Процедурата за подаване и обработка на доклада за преразглеждане е същата като за първоначалното заявление за разрешаване
  Доклад за преразглеждане дали дружеството трябва да продължи да използва SVHC
   
   

Затваряне

Държавите членки предлагат дадено вещество да бъде идентифицирано като вещество, пораждащо сериозно безпокойство (SVHC), чрез изготвяне на досие в съответствие с изискванията на Приложение ХV към REACH.

Научете повече

По искане на Европейската комисия Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) предлага дадено вещество да бъде идентифицирано като SVHC чрез изготвяне на досие в съответствие с изискванията, посочени в Приложение ХV към REACH.

Научете повече
Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), са
C
M
R
PBT
vPvB
ELoC

C

Канцерогени категория 1A или 1B

M

Мутагени категория 1A или 1B

R

Токсични за репродукцията категория 1A или 1B

PBT

Устойчиво, биоакумулиращо и токсично

vPvB

много устойчиво и много биоакумулиращо

ELoC

Вещества, които пораждат еквивалентна степен на безпокойство спрямо веществата, описани по-горе (напр. вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, респираторни сенсибилизатори)

Превъртане надолу