Skip to Content
Skip to Content

Препоръка за включване в списъка за разрешаване

Препоръка за включване в списъка за разрешаване

ECHA редовно прави оценка на веществата от списъка на кандидатите, за да определи кои трябва приоритетно да бъдат включени в списъка на разрешенията. Подреждането по приоритет става на базата на информация за присъщи свойства, широко разпространено дисперсно приложение или големи обеми, които могат да попаднат в обхвата на изискванията за разрешаване. Като част от този процес ECHA стартира тримесечна обществена консултация.

Наред с другото, проектопрепоръката съдържа следната информация:

  • дата на забрана, след която се забранява пускане на пазара и употреба на веществото, освен ако не бъде издадено разрешение или употребата не бъде освободена от изискване за разрешаване;
  • краен срок за получаване на заявления, в който заявленията трябва да бъдат получени, за да може заявителят да продължи да предлага веществото на пазара или да го използва след датата на забрана;
  • периоди на преразглеждане за конкретни употреби, ако има такива;
  • употреби, освободени от изискването за разрешаване, ако има такива.

Комитетът на държавите членки изготвя становище по проектопрепоръката, като взема предвид коментарите, изпратени по време на обществената консултация.

Въз основа на становището на комитета и коментарите от обществената консултация ECHA изготвя окончателна препоръка. Препоръката на ECHA се изпраща на Европейската комисия, която решава кои вещества да бъдат включени в списъка на разрешенията.

Изключения

Има някои общи изключения от изискването за разрешаване. В допълнение към общите правила за изключения ECHA може да предложи изключения във връзка с вещество или конкретна употреба, за които вече съществува специфично законодателство на ЕС с минимални изисквания за адекватен контрол на рисковете с цел защита на здравето на човека или околната среда.

Тези изключения за описани подробно в препоръката на ECHA до Комисията.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2