Skip to Content
Skip to Content

Препоръка за включване в списъка за разрешаване

Препоръка за включване в списъка за разрешаване

ECHA редовно прави оценка на веществата от списъка на кандидатите, за да определи кои трябва най-спешно да бъдат включени в списъка на разрешенията. Подреждането по приоритет става на базата на информация за присъщи свойства, широко разпространено дисперсно приложение или големи обеми, които могат да попаднат в обхвата на изискванията за разрешаване. Като част от този процес ECHA стартира 90-дневна обществена консултация.

Наред с другото, проектопрепоръките съдържат следната информация:

  • дата на забрана, от която се забранява пускане на пазара и употреба на веществото, освен ако не бъде издадено разрешение или употребата не бъде освободена от изискване за разрешаване;
  • краен срок за получаване на заявления, в който заявленията трябва да бъдат получени, за да може заявителят да продължи да предлага веществото на пазара или да го използва след датата на забрана;
  • периоди на преразглеждане за конкретна употреба, ако има такава;
  • употреба, освободена от изискването за разрешаване, ако има такава.

Комитетът на държавите членки изготвя становище по проектопрепоръката, като взема предвид коментарите, изпратени по време на обществената консултация.

Въз основа на становището на комитета и коментарите от обществената консултация ECHA изготвя окончателна препоръка. Препоръката на ECHA се изпраща на Европейската комисия, която решава кои вещества да бъдат включени в списъка на разрешенията.

Освобождаване

Има някои общи изключения от изискването за разрешаване. В допълнение към тях ECHA може да предложи изключения във връзка с вещество или конкретна употреба, за които вече съществува специфично законодателство на ЕС с минимални изисквания за подходящ контрол на рисковете с цел защита на здравето на човека или околната среда.

Тези изключения за описани подробно в препоръката на ECHA до Комисията.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1