Процес на оценка

Evaluation process

Целта на REACH е да защити човешкото здраве и околната среда, а предвидения в него процес на оценка гарантира, че има достатъчно налична информация за химикалите, пуснати на пазара на ЕС, и че индустрията отговаря на законовите изисквания за тях.

Оценката обхваща две области:

  • Оценка на досиета: ECHA проверява дали регистрационните досиета съдържат информацията за химикалите, изисквана от законодателството.
  • Оценка на вещества: Държавите членки оценяват веществата, след като са установили конкретни причини за безпокойство.

След оценката, от регистрантите може да се изиска да подадат или генерират допълнителна информация за веществото.

Превъртане надолу