Процес на оценка

Показване на уеб съдържанието

Целта на REACH е да защити човешкото здраве и околната среда, а предвидения в него процес на оценка гарантира, че има достатъчно налична информация за химикалите, пуснати на пазара на ЕС, и че индустрията отговаря на законовите изисквания за тях.

Оценката обхваща две области:

  • Оценка на досиета: ECHA проверява дали регистрационните досиета съдържат информацията за химикалите, изисквана от законодателството.
  • Оценка на вещества: Държавите членки оценяват веществата, след като са установили конкретни причини за безпокойство.

След оценката, от регистрантите може да се изиска да подадат или генерират допълнителна информация за веществото.

Превъртане надолу

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)