Skip to Content
Skip to Content

Изключителни представители

Изключителни представители

Вие сте изключителен представител, ако:

  • поемате задачите и отговорностите на вносител на вещество съгласно REACH за дружество, извършващо дейност извън ЕИП.

За повече информация вижте страницата Въведение за изключителни представители.

Като цяло изискванията за регистрация на вещества към вас са същите като тези към производителите и вносителите. Трябва също така да предоставяте информация на вносителите, за да могат те да изготвят информационни листове за безопасност (ИЛБ). Освен това трябва да водите записи относно веригата си на доставки – наличности на вносителите и тонажи – които при поискване да предоставяте на правоприлагащите органи.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1