Nanomaterials Expert Group

De NMEG heeft tot doel om onder deskundigen overeenstemming te bereiken over wetenschappelijke en technische kwesties die verband houden met de toepassing van Reach, de CLP-verordening en de biocidenverordening (BPR) voor nanomaterialen.

Oprichting en rol

De NMEG werd in oktober 2012 opgericht met steun van bevoegde instanties voor de Reach- en C&L-verordeningen (Caracal) en de bevoegde instanties voor biociden.
De deskundigengroep wordt gecoördineerd en voorgezeten door ECHA. De agenda’s voor de vergaderingen worden in overleg met de leden van de NMEG vastgesteld naar aanleiding van voorstellen van de deelnemende deskundigen, de bevoegde instanties van de lidstaten (MSCA’s), de leden van het Comité lidstaten (MSC), het Comité risicobeoordeling (RAC) en het Comité voor biociden (BPC), het secretariaat van ECHA, de Europese Commissie, andere EU-agentschappen en vertegenwoordigers van brancheorganisaties en niet-gouvernementele organisaties.

Mandaat

Het mandaat van de NMEG bestaat in het verstrekken van informatie en niet-bindend wetenschappelijk en technisch advies over vraagstukken in verband met nanomaterialen of nanovormen van stoffen in het kader van de tenuitvoerlegging van Reach, de CLP-verordening en de biocidenverordening, het EUON en andere kwesties die betrekking hebben op de werkzaamheden van ECHA.

De activiteiten van de NMEG zullen de formele regelgevingsprocessen in het kader van Reach, de CLP of BPR niet in de weg staan. De NMEG heeft tot taak de kennis ten aanzien van specifieke kwesties met betrekking tot nanomaterialen of nanovormen van stoffen te vergroten teneinde de informatiebasis voor de besprekingen binnen de comités van ECHA te verbreden en de efficiëntie ervan te verhogen.

Deelname

Deelnemers van de NMEG zijn aangewezen deskundigen van:

  • bevoegde instanties van de EU-lidstaten
  • de Europese Commissie: DG Milieu, DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW) en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO);
  • Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA);
  • belangenorganisaties;
    • brancheorganisaties;
    • niet-gouvernementele organisaties.
Activiteiten

De onderwerpen voor de agenda van de NMEG worden voorgedragen door ECHA of door leden van de deskundigengroep. De zittingen zijn doorgaans toegankelijk voor alle deelnemers, maar er worden ook besloten zittingen met alleen bevoegde instanties gehouden.

Tot de belangrijkste onderwerpen die door de NMEG zijn behandeld, behoren: technische uitdagingen bij het registreren en karakteriseren van stoffen, praktische rapportage in IUCLID, beoordeling van de gevaren van nanomaterialen voor het milieu of de menselijke gezondheid, updates over specifieke dossiers of stoffenbeoordelingszaken (in besloten zittingen). De NMEG heeft daarnaast besprekingen gehouden over kwesties in verband met de ontwikkeling van Reach-richtsnoeren voor nanomaterialen.

Data en verslagen van vergaderingen

De NMEG komt gewoonlijk tweemaal per jaar bijeen.