REACH begrijpen

REACH is een verordening van de Europese Unie die werd vastgesteld om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen gevaren die van chemische stoffen uitgaan en om het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te versterken. REACH is er ook op gericht alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen te stimuleren om het aantal tests op dieren te verminderen. 

In beginsel is REACH van toepassing op alle chemische stoffen, dus niet alleen stoffen die bij industriële processen worden gebruikt, maar ook stoffen die worden gebruikt in alledaagse producten zoals schoonmaakmiddelen, verf, kleren, meubels en elektrische apparaten. Daarom heeft de verordening gevolgen voor de meeste bedrijven in de EU.

REACH legt de bewijslast bij de bedrijven. Om aan de verordening te voldoen moeten bedrijven de risico’s die verbonden zijn aan de stoffen die zij in de EU vervaardigen of in de handel brengen identificeren en beheersen. Ze moeten aan ECHA laten zien hoe de stof veilig kan worden gebruikt en moeten gebruikers voorlichten over de te nemen risicobeperkende maatregelen.

Indien de risico’s van bepaalde stoffen niet kunnen worden gecontroleerd, kunnen de autoriteiten het gebruik ervan op verschillende manieren beperken. Op lange termijn moeten de gevaarlijkste stoffen worden vervangen door minder gevaarlijke.

REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. De verordening is op 1 juni 2007 in werking getreden.

Hoe werkt REACH?

In de REACH-verordening zijn procedures vastgesteld voor het verzamelen en beoordelen van informatie over de eigenschappen en gevaren van stoffen.

Bedrijven moeten hun stoffen registreren en moeten hierbij samenwerken met andere bedrijven die dezelfde stof registreren.

ECHA ontvangt de afzonderlijke registraties en beoordeelt of ze aan de voorschriften voldoen. De EU-lidstaten evalueren geselecteerde stoffen om uit te maken of eventueel geuite zorgen over risico’s voor de menselijke gezondheid of het milieu al dan niet gegrond zijn. De autoriteiten en wetenschappelijke commissies van ECHA beoordelen of de risico’s van stoffen onder controle gehouden kunnen worden.

Autoriteiten kunnen gevaarlijke stoffen verbieden indien de risico’s niet beheersbaar zijn. Ook kunnen zij besluiten een bepaalde toepassing te beperken of hiervoor een voorafgaande vergunning verplicht te stellen.

Gevolgen van REACH voor bedrijven

REACH heeft gevolgen voor een groot aantal bedrijven in tal van sectoren en zelfs voor bedrijven die zichzelf niet beschouwen als “chemisch bedrijf”.

Over het algemeen kunt u volgens REACH een van de volgende functies vervullen:

Fabrikant: Als u chemische stoffen produceert voor eigen gebruik of voor levering aan anderen (ook voor de export) hebt u waarschijnlijk een aantal zeer belangrijke verantwoordelijkheden in het kader van REACH.

Importeur: Als u goederen inkoopt van buiten de EU/EER, hebt u waarschijnlijk ook een aantal verantwoordelijkheden in het kader van REACH. Dit kan het geval zijn bij de inkoop van individuele chemicaliën, mengsels voor doorverkoop of eindproducten zoals kleding, meubels of kunststof voorwerpen.

Downstreamgebruikers: De meeste bedrijven gebruiken chemicaliën, soms zelfs zonder dit te beseffen. Daarom dient u na te gaan welke verplichtingen u hebt als u met chemicaliën omgaat in het kader van uw bedrijfs- of beroepsactiviteiten. Mogelijk hebt u bepaalde verantwoordelijkheden op grond van REACH.

Buiten de EU gevestigde bedrijven: Indien uw bedrijf buiten de EU is gevestigd, bent u niet aan de verplichtingen van REACH gebonden, zelfs al voert u uw producten uit naar het douanegebied van de Europese Unie. De verplichting om te voldoen aan de REACH-vereisten, zoals registratie, berust bij de in de Europese Unie gevestigde importeurs of bij de in de Europese Unie gevestigde enig vertegenwoordiger van een niet in de EU gevestigde fabrikant.