Cijfers over downstreamgebruik waarop toegekende autorisaties betrekking hebben

De autorisatieaanvragen kunnen betrekking hebben op het gebruik van een bepaalde stof door de aanvrager, de toepassingen verderop in de toeleveringsketen of beide.

Downstreamgebruikers die onder een autorisatie vallen die hogerop in de toeleveringsketen is verleend, moeten ECHA in kennis stellen van hun gebruik van de stof. Deze eis is gebaseerd op artikel 66 van REACH.

ECHA houdt een register bij van de kennisgevingen van downstreamgebruikers en geeft de informatie door aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van alle kennisgevingen van downstreamgebruikers die tot dusver zijn ontvangen. Voor de volledigheid worden voor de respectieve stoffen ook de verleende autorisaties gepresenteerd. ECHA zal de informatie om de drie maanden bijwerken.

Meer informatie over de geografische verdeling van de toepassingen is beschikbaar onder “Kaarten en grafieken”.

Informatie die via individuele kennisgevingen is verzameld, wordt getoond onder “Register van kennisgevingen”.

De verstrekte informatie is gebaseerd op kennisgevingen van gebruikers. Daarom kunnen er onnauwkeurigheden voorkomen. Lees in dit verband ook de juridische mededeling van ECHA.

Achtergrond:

Voor zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) kunnen autorisaties worden verleend als een aanvrager kan aantonen dat het risico van het gebruik van de stof afdoende wordt beheerst of dat de sociaaleconomische voordelen zwaarder wegen dan de risico’s en er geen geschikte alternatieven zijn. Alle autorisaties zijn onderworpen aan een in de tijd beperkte beoordelingstermijn. Het autorisatieproces heeft tot doel ervoor te zorgen dat SVHC’s geleidelijk worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen of technologieën wanneer technisch en economisch haalbare alternatieven beschikbaar zijn. Voor meer informatie over de autorisatieprocedure, zie de links op deze pagina.

Voor meer informatie over de openbare versie van het kennisgevingsregister en de doelstellingen daarvan, zie “Informatie over kennisgevingen van downstreamgebruikers die door ECHA zijn gepubliceerd”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are upstream authorisations. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.

AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2020 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
1,2-dichloroethane 1 22 23
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 8 3 11
Chromium trioxide 47 64 111
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Dichromium tris(chromate) 195 6 201
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Lead chromate molybdate sulfate red 149 4 153
Lead sulfochromate yellow 166 4 170
Pentazinc chromate octahydroxide 54 6 60
Potassium chromate 2 2 4
Potassium dichromate 96 10 106
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (1-) 180 10 190
Sodium chromate 9 10 19
Sodium dichromate 123 39 162
Strontium chromate 334 23 357
Trichloroethylene (TCE) 251 18 269
Total 1624 225 1849
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Untitled Document

Geographical distribution of authorised uses over time

   


 
Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps 2020 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
Dichromium tris(chromate)        
June September
 
[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
 
      [PDF]
Lead chromate molybdate sulfate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June
September
 
[PDF]
Pentazinc chromate octahydroxide

 


 


 December
March
June September
 
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 

June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Potassium dichromate         March
June September
 
[PDF]
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (1-)        
June September
 
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 

June
September
December
March
June September
 
[PDF]
Sodium dichromate

 


 


 
 
June
September
 
[PDF]
Strontium chromate        
June September
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)   March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
December
March
June September
 
[PDF]

Het aantal kennisgevingen van downstreamgebruikers wordt als volgt geteld:

  • Elk gebruik per locatie wordt als afzonderlijke kennisgeving geteld en het totale aantal actieve kennisgevingen (toepassingen) wordt gerapporteerd. Als er vier toepassingen van een stof op een bepaalde locatie en drie (dezelfde of verschillende) toepassingen op een andere locatie zijn, wordt dit beschouwd als zeven kennisgevingen.
  • Indien ECHA vervolgens een update ontvangt van een kennisgeving waaruit blijkt dat de stof niet meer wordt gebruikt op een locatie (het gebruik is gestopt of vervangen), wordt het aantal toepassingen op die locatie in mindering gebracht op het huidige totale aantal kennisgevingen.
  • Toepassingen waarvoor de herzieningsperiode van de autorisatie is verstreken en geen evaluatieverslag is ingediend, worden afgetrokken van het totale aantal (dit geldt ook voor het gebruik door de autorisatiehouders).

Opmerking: Statistieken die vóór juni 2018 zijn gepubliceerd, bevatten enkele onnauwkeurigheden in verband met een fout in het telalgoritme. Met ingang van juni 2018 zijn fouten van voorgaande perioden met terugwerkende kracht gecorrigeerd voor alle gegevens. De correctie had hoofdzakelijk betrekking op de telling voor de stof HBCDD en, in mindere mate, op die voor andere stoffen.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)