Cijfers over downstreamgebruik waarop toegekende autorisaties betrekking hebben

De autorisatieaanvragen kunnen betrekking hebben op het gebruik van een bepaalde stof door de aanvrager, de toepassingen verderop in de toeleveringsketen of beide.

Downstreamgebruikers die onder een autorisatie vallen die hogerop in de toeleveringsketen is verleend, moeten ECHA in kennis stellen van hun gebruik van de stof. Deze eis is gebaseerd op artikel 66 van REACH.

ECHA houdt een register bij van de kennisgevingen van downstreamgebruikers en geeft de informatie door aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van alle kennisgevingen van downstreamgebruikers die tot dusver zijn ontvangen. Voor de volledigheid worden voor de respectieve stoffen ook de verleende autorisaties gepresenteerd. ECHA zal de informatie om de drie maanden bijwerken.

Meer informatie over de geografische verdeling van de toepassingen is beschikbaar onder “Kaarten en grafieken”.

Informatie die via individuele kennisgevingen is verzameld, wordt getoond onder “Register van kennisgevingen”.

De verstrekte informatie is gebaseerd op kennisgevingen van gebruikers. Daarom kunnen er onnauwkeurigheden voorkomen. Lees in dit verband ook de juridische mededeling van ECHA.

Achtergrond:

Voor zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) kunnen autorisaties worden verleend als een aanvrager kan aantonen dat het risico van het gebruik van de stof afdoende wordt beheerst of dat de sociaaleconomische voordelen zwaarder wegen dan de risico’s en er geen geschikte alternatieven zijn. Alle autorisaties zijn onderworpen aan een in de tijd beperkte beoordelingstermijn. Het autorisatieproces heeft tot doel ervoor te zorgen dat SVHC’s geleidelijk worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen of technologieën wanneer technisch en economisch haalbare alternatieven beschikbaar zijn. Voor meer informatie over de autorisatieprocedure, zie de links op deze pagina.

Voor meer informatie over de openbare versie van het kennisgevingsregister en de doelstellingen daarvan, zie “Informatie over kennisgevingen van downstreamgebruikers die door ECHA zijn gepubliceerd”.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 31 March 2018 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 16 8 24
Dibutyl phthalate (DBP) 13 6 19
Lead sulfochromate yellow 258 6 264
Lead chromate molybdate sulphate red 228 6 234
Trichloroethylene (TCE) 22 16 38
Total 537 42 579
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
 
  [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Lead chromate molybdate sulphate red


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
[PDF]

 

The number of downstream user notifications is counted as follows:

  • Each use per site is counted as a separate notification, and the total number of active notifications (uses) is reported. So, if there are four uses of a substance at one site, and three (same or different) uses at another site, this is counted as seven notifications.
  • If ECHA subsequently receives an update of a notification showing that the substance is no longer used at a site (ceased or substituted use), the number of uses at that site will be deducted from the current total number of notifications.
  • Uses for which the authorisation’s review period has expired and no review report has been submitted are deducted from the counts (this also applies to the uses of authorisation holders).

Note: Statistics published prior to June 2018 contained some inaccuracies due to a mistake in the counting algorithm. As of June 2018, prior period errors have been corrected retrospectively for all data. The correction has affected mainly the counts for the substance HBCDD and, to a lesser extent, those for other substances.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)