Joint submission

Alle bedrijven die dezelfde stof registreren moeten overeenstemming bereiken over de gegevens voor hun gezamenlijke REACH-registratie. Dit is een collectieve verantwoordelijkheid die in gelijke mate van toepassing is op alle registranten van dezelfde stof.

In de praktijk kunnen bedrijven overeenkomen om informatie gezamenlijk met al hun mederegistranten in te dienen of om een deel van of alle informatie afzonderlijk in te dienen indien ze het niet eens zijn over de gezamenlijk in te dienen informatie.

Noot: Voor stoffen die worden geregistreerd voor gebruik als tussenproduct gelden speciale voorwaarden. . Zie de richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens, hoofdstuk 6.2 over tussenproducten in strikt gecontroleerde omstandigheden

Gezamenlijke indiening voor dezelfde stof.

 

 

Mederegistrant

In de meeste gevallen bereiken registranten overeenstemming over de inhoud van het registratiedossier en dient de hoofdregistrant namens alle mederegistranten de gezamenlijke gegevens in. De hoofdregistrant geeft zijn mederegistranten toegang tot de gezamenlijke indiening door middel van een token in REACH-IT.

 

Mederegistrant met een gedeeltelijk of volledig afzonderlijke indiening van gegevens (opt-out)

Registranten kunnen enkele of alle gegevens afzonderlijk indienen indien ze het niet eens zijn met de selectie van gezamenlijke gegevens, indien de kosten van de gezamenlijke gegevens te hoog voor hen zijn en ze over betaalbare alternatieve gegevens beschikken, of indien gezamenlijke indiening zou leiden tot de vrijgave van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Dit wordt een 'opt-out' genoemd.

In deze gevallen biedt de hoofdregistrant toegang tot de gezamenlijke indiening door middel van een token in REACH-IT, maar dient de mederegistrant de eigen informatie in voor de eindpunten waarop een opt-out van toepassing is. Voor meer informatie, zie hoofdstuk 6.4 van de Richtsnoer voor gezamenlijk gebruik van gegevens.

Noot: Indien er tussen de registranten onenigheid over de kwaliteit van gegevens bestaat, kan er een gerichte nalevingscontrole plaatsvinden.

 

Mederegistrant met een opt-out na een geschil

Als registranten geen overeenstemming kunnen bereiken over het delen en gezamenlijk indienen van gegevens, kan de potentiële registrant, in laatste instantie, bezwaar aantekenen bij ECHA.

ECHA beoordeelt het geval en kan toestemming geven om te verwijzen naar enkele of alle gegevens en een token verstrekken om toegang te krijgen tot de gezamenlijke indiening. De registrant kan de stof vervolgens registreren in de gezamenlijke indiening met de andere registranten van dezelfde stof en daarbij gebruikmaken van een deel van of alle gezamenlijke gegevens.

Wanneer een potentiële registrant van plan is om voor een opt-out te kiezen, maar de stof niet kan registreren omdat de hoofdregistrant hem geen toegang tot de gezamenlijke indiening verleent, kan hij ook weer, in laatste instantie, bezwaar aantekenen bij ECHA.

ECHA beoordeelt het geval en kan een token verstrekken om toegang te krijgen tot de gezamenlijke indiening. De potentiële registrant kan de stof vervolgens registreren in de gezamenlijke indiening met de andere registranten van dezelfde stof en daarbij volledig gebruik maken van eigen gegevens.

 

Leeft u de verplichting tot gezamenlijke indiening na?

Registranten maken inbreuk op de verplichting tot gezamenlijke indiening indien:

  • er buiten een bestaande gezamenlijke indiening voor dezelfde stof een of meer (individuele) registraties van hetzelfde type (standaardstof of tussenproduct in strikt gecontroleerde omstandigheden) bestaan;
  • er meerdere (individuele) registraties voor dezelfde stof bestaan, zonder gezamenlijke indiening;
  • er meerdere gezamenlijke indieningen voor dezelfde stof bestaan;
  • combinaties van de hierboven vermelde scenario's zijn mogelijk.

Indien u zich niet houdt aan de verplichting tot gezamenlijke indiening, zal ECHA alle registranten van de stof (buiten en binnen de bestaande gezamenlijke indiening) wijzen op hun collectieve verplichting om overeenstemming te bereiken over de gezamenlijke indiening van gegevens en een termijn vaststellen waarbinnen zij deze overeenstemming moeten bereiken. Indien zij dan nog niet voldoen aan de verplichting tot gezamenlijke indiening, kan ECHA maatregelen treffen, waaronder de intrekking van registratiebesluiten.

 

Wees proactief en los de problemen met gezamenlijke indieningen op vrijwillige basis op met uw mederegistranten voordat ECHA contact met u opneemt.

Verifieer uw registratiestatus en de status van uw mederegistranten (op de mederegistranten-pagina in REACH-IT).

  • Indien u een registrant bent die buiten een bestaande gezamenlijke indiening valt, ga dan onderhandelen om toegang tot de bestaande gezamenlijke indiening te krijgen – en mogelijk tot de gezamenlijke gegevens.
  • Indien u uw stof hebt geregistreerd en er geen gezamenlijke indiening heeft plaatsgevonden, ga dan onderhandelen met andere (individuele) registranten over de vorming van een gezamenlijke indiening en over het mogelijk delen van gegevens.
  • Indien u een stof hebt geregistreerd in een gezamenlijke indiening, dient u voorbereid te zijn op nieuwe registranten die toegang tot de gezamenlijke indiening wensen te krijgen. Zodra deze hun verzoek hebben ingediend, moet u alles in het werk stellen om overeenstemming te bereiken.

Advies is te vinden onder "Samenwerken".

 

Wat als u het oneens bent

Indien u ondanks uw inspanningen tijdens de onderhandelingen geen toegang tot de bestaande gezamenlijke indiening krijgt, kunt u, in laatste instantie, bezwaar aantekenen bij ECHA. Na het beoordelen van uw zaak kan ECHA toegang verlenen tot een deel of alle gegevens en u een token verstrekken om toegang te krijgen tot de gezamenlijke indiening.

Informatie over geschillen is te vinden onder "Geschillen in de praktijk".

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)