Beperking

Beperkingen zijn een hulpmiddel om de volksgezondheid en het milieu tegen de onaanvaardbare risico's van chemische stoffen te beschermen. Beperkingen kunnen de vervaardiging, het in de handel brengen of het gebruik van een stof limiteren of verbieden.

Een beperking kan van toepassing zijn op een stof als zodanig of op een stof in een mengsel of in een voorwerp, ook als daarvoor geen registratie is vereist. Een beperking kan ook van toepassing zijn op de invoer van bepaalde stoffen of voorwerpen.

Lidstaten, of ECHA op verzoek van de Europese Commissie, kunnen beperkingen voorstellen indien zij van mening zijn dat de risico's in de hele Unie moeten worden aangepakt.

Iedereen mag opmerkingen indienen over een voorstel tot beperking van een stof. Het zullen vooral bedrijven, organisaties die de industrie of de samenleving vertegenwoordigen en individuele deskundigen zijn die hierin geïnteresseerd zijn, maar ook overheden. Zowel opmerkingen van binnen de EU als daarbuiten worden op prijs gesteld.

ECHA werkt samen met deskundigen uit de lidstaten aan het geven van wetenschappelijke adviezen over elke voorgestelde beperking om de Europese Commissie en de lidstaten te ondersteunen bij het nemen van de uiteindelijke beslissing.