Actoren in de toeleveringsketen kunnen een aantal rollen hebben, en misschien zelfs meerdere rollen. Afhankelijk van uw rol hebt u verschillende verplichtingen en er kunnen verschillende tools en informatie zijn om u daarbij te ondersteunen. Dit ondersteunende materiaal wordt beschreven op de pagina's voor elke rol.

Effectieve communicatie tussen downstreamgebruikers en leveranciers in alle stadia van het REACH-proces zorgt ervoor dat relevante informatie wordt verstrekt in de toeleveringsketen.

Wanneer downstreamgebruikers informatie over hun gebruiksvormen en gebruiksomstandigheden verstrekken aan hun leveranciers, kunnen registranten de blootstellingsscenario's in hun chemischeveiligheidsbeoordeling daarop baseren. Dat helpt er op zijn beurt voor te zorgen dat het advies over een veilig gebruik dat de registrant aan downstreamgebruikers doorgeeft, relevant en realistisch is.

Communicatietools

Sectororganisaties, de lidstaten en ECHA hebben samengewerkt om de communicatie binnen de toeleveringsketen te verbeteren en te harmoniseren als onderdeel van de CSR/ES-routekaart en het uitwisselingsnetwerk voor blootstellingsscenario's (ENES). Voor communicatie hogerop in de toeleveringsketen zijn ‘routekaarten’ ontwikkeld voor het verstrekken van informatie aan registranten, vaak via sectororganisaties.

Voor communicatie verderop in de toeleveringsketen is een aantal elementen ontwikkeld: voor stoffen zijn sjablonen voor blootstellingsscenario's overeengekomen, voor mengsels zijn sjablonen voor informatie over een veilig gebruik van mengsels (safe use of mixture information, SUMI) overeengekomen, de zinnen en de IT-communicatie van blootstellingsscenario's zijn geharmoniseerd en er is een methode voor identificatie van het hoofdbestanddeel in mengsels ontwikkeld.




This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.