Beoordeling van een stof

De lidstaten beoordelen de stoffen die in het CoRAP zijn genoemd, om na te gaan of het gebruik van de stoffen een risico vormt voor de menselijke gezondheid of het milieu. Doel is de registranten van de stof zo nodig om nadere informatie te verzoeken om na te gaan of de zorg terecht is.

De eindconclusie van de beoordeling kan zijn dat de risico’s voldoende worden beheerst door de bestaande maatregelen. Anders kan de beoordeling leiden tot een voorstel voor EU-brede risicobeheersmaatregelen, zoals beperkingen, identificatie van zeer zorgwekkende stoffen of andere acties die buiten het toepassingsgebied van Reach vallen, bv. geharmoniseerde indeling.

ECHA stelt in samenwerking met de lidstaten risicogebaseerde criteria vast en selecteert vervolgens de te beoordelen stoffen. De geselecteerde stoffen worden door ECHA opgenomen in het communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP), naar aanleiding van het advies van het Comité lidstaten. Er wordt voor elke stof in het definitieve CoRAP een evaluerende lidstaat aangewezen.

De oorspronkelijke reden voor de selectie van een stof voor het CoRAP vormt geen beperking voor de reikwijdte van de evaluatie. Tijdens de evaluatie kan de lidstaat andere punten van zorg vaststellen die moeten worden verduidelijkt om te bepalen of een stof al dan niet een zorgwekkende stof is. De lidstaat kan de beoordeling echter op bepaalde aspecten van de stof toespitsen.

In het kader van de beoordeling van de stof worden alle registratiedossiers van alle registranten beoordeeld die specifiek zijn voor dezelfde stof of groep van stoffen, d.w.z. er wordt rekening gehouden met de geaggregeerde hoeveelheden van de productie en de gecombineerde blootstelling. Ook andere beschikbare informatiebronnen worden in aanmerking genomen.

Na de publicatie van het  CoRAP (voor stoffen die voor het eerste jaar zijn opgenomen) heeft de beoordelende lidstaat twaalf maanden de tijd om te beslissen of het nodig is de registranten om nadere informatie te verzoeken om de bezorgdheid weg te nemen. Dit verzoek gaat doorgaans verder dan de vereisten inzake standaardinformatie van Reach (bijlagen VII tot en met X). Het is bijvoorbeeld mogelijk dat registranten studies over moeten leggen die specifiek zijn voor hormoonontregelende eigenschappen, informatie die vereist is bij grotere hoeveelheden, ook al hebben alle registranten kleinere hoeveelheden geregistreerd, of monitoring van de concentratieniveaus in organismen of het milieu.

Het standpunt dat meer informatie nodig is, wordt aan alle andere lidstaten en ECHA bekendgemaakt om tot overeenstemming te komen. ECHA neemt dienovereenkomstig het besluit om om aanvullende informatie te verzoeken.