Communautair voortschrijdend actieplan

Het communautair voortschrijdend actieplan (CoRAP) prioriteert de stoffen die gedurende een periode van drie jaar moeten worden beoordeeld. De beoordeling heeft ten doel duidelijk te maken of de vervaardiging en/of het gebruik van deze stoffen een risico kan vormen voor de gezondheid van de mens of voor het milieu. De stoffen die aan een onmiddellijke beoordeling worden onderworpen, zijn opgenomen in het eerste jaar van het plan.

ECHA actualiseert het plan jaarlijks in maart om de planningsperiode één jaar vooruit te schuiven en nieuwe stoffen toe te voegen. Hieronder valt ook de herziening van de reeds in de lijst opgenomen stoffen en de timing ervan in het betrokken jaar van het vorige plan. Een lidstaat kan te allen tijde een stof aanmelden voor opneming wanneer hij in het bezit is van informatie waaruit kan worden afgeleid dat deze stof met prioriteit moet worden beoordeeld. ECHA neemt deze stof op bij de volgende jaarlijkse actualisering.

Selectiecriteria

ECHA en de lidstaten hebben voor het selecteren van stoffen voor het CoRAP op risico gebaseerde criteria ontwikkeld.

De selectiecriteria hebben betrekking op gevareninformatie (potentiële persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT), hormoonontregeling, of carcinogeniteit, mutageniteit en toxiciteit voor de voortplanting (CMR) van de stof), blootstellingsinformatie, met inbegrip van het blootstellingspotentieel op basis van gebruik, en het totale geregistreerde volume. ECHA gebruikt de aan gevaar en blootstelling gerelateerde criteria gecombineerd om een op risico gebaseerde benadering te bieden.

De lidstaten dragen bij aan de ontwikkeling van het CoRAP door stoffen voor te stellen voor opname overeenkomstig artikel 45 van de Reach-verordening. Ze gebruiken op risico gebaseerde criteria zoals overeengekomen met ECHA.

De lidstaten en ECHA nemen stoffen alleen in het CoRAP op wanneer een verzoek om aanvullende informatie kan bijdragen tot het verduidelijken van het oorspronkelijke punt van zorg voor die stof.

Daarnaast kunnen de capaciteiten van de lidstaten van invloed zijn op het jaar waarin een bepaalde stof in het CoRAP wordt opgenomen.

Vaststelling van het CoRAP

Op basis van de vastgestelde, op risico gebaseerde criteria identificeren ECHA en de lidstaten een aantal stoffen die in het CoRAP kunnen worden opgenomen. De lidstaten tonen hun belangstelling om een bepaalde stof te beoordelen, zodat ECHA een ontwerp-CoRAP kan opstellen met de naam van de stof, de beoordelende lidstaat en het voorlopige beoordelingsjaar. ECHA publiceert het ontwerp-CoRAP elk najaar op zijn website. Het Comité lidstaten wordt vervolgens verzocht advies uit te brengen over het ontwerp-CoRAP.

ECHA stelt het bijgewerkte CoRAP vast op basis van het advies van het Comité lidstaten. Het geeft voor elke stof aan welke punten van zorg er zijn en welke lidstaat de beoordeling zal uitvoeren.

Tijdlijn

Vanaf de datum van publicatie van het bijgewerkte CoRAP hebben de aangewezen lidstaten één jaar de tijd om deze stoffen te beoordelen zoals gespecificeerd voor het eerste (of lopende) jaar van het CoRAP en, zo nodig, een ontwerpbesluit op te stellen om registranten van de desbetreffende stof te verzoeken aanvullende informatie te verstrekken om de vastgestelde punten van zorg (potentiële risico’s) te verduidelijken.

Meer informatie over de verdere stappen van het proces vindt u op de pagina “Beoordelingsproces”.