Registratie

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de eigenschappen en de gebruiksvormen van de stoffen die zij vervaardigen of importeren in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar. Ze moeten ook de gevaren en potentiële risico’s van de stof beoordelen.

Deze informatie wordt aan ECHA bekendgemaakt door middel van een registratiedossier met daarin de gevareninformatie en, indien relevant, een beoordeling van de risico’s die het gebruik van de stof kan opleveren en de wijze waarop deze risico’s moeten worden beheerst.

De registratieverplichtingen gelden voor stoffen als zodanig, stoffen in mengsels en, in bepaalde gevallen, stoffen in voorwerpen. Chemische stoffen die al door andere wetgeving worden gereguleerd, zoals geneesmiddelen of radioactieve stoffen, zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van de REACH-vereisten.

Registratie is gebaseerd op het beginsel “één stof, één registratie”. Dat betekent dat fabrikanten en importeurs van dezelfde stof hun registratie gezamenlijk moeten indienen. De analytische en spectrale gegevens die worden verstrekt, moeten consistent zijn en moeten volstaan om de stofidentiteit te kunnen verifiëren.

Voor de registratie van stoffen wordt gewoonlijk een vergoeding in rekening gebracht.

 

Stoffen die geregistreerd moeten worden
 
Potentiële fabrikanten en importeurs van stoffen moeten een informatieverzoek indienen bij ECHA en de stof vervolgens registreren, voordat ze deze stof kunnen vervaardigen of invoeren.
 
Alle stoffen die zijn aangemeld op grond van de richtlijn gevaarlijke stoffen (Richtlijn 67/548/EEG, ook NONS genoemd) worden in het kader van REACH als geregistreerd beschouwd, en ECHA heeft aan alle kennisgevingen een registratienummer toegekend.

 

Wie moeten de stoffen registreren?

U moet de stoffen registreren als u:

  • een in de EU gevestigde fabrikant of importeur bent van de stoffen als zodanig of de stoffen in een mengsel;
  • een in de EU gevestigde producent of importeur bent van voorwerpen die voldoen aan de criteria die uiteengezet zijn in het Richtsnoer over vereisten voor stoffen in voorwerpen;
  • de “enige vertegenwoordiger” bent die is gevestigd in de EU en die door een buiten de EU gevestigde fabrikant, formuleerder of producent van voorwerpen is aangewezen om de registratieverplichtingen van importeurs te vervullen.

 

 

Gerelateerde links