Registratie

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de eigenschappen en de gebruiksvormen van de stoffen die zij vervaardigen of importeren in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar. Ze moeten ook de gevaren en potentiële risico's van de stof beoordelen.

Deze informatie wordt aan ECHA bekendgemaakt door middel van een registratiedossier met daarin de gevareninformatie en, indien relevant, een beoordeling van de risico's die het gebruik van de stof kan opleveren en de wijze waarop deze risico's moeten worden beheerst.

Registratie is van toepassing op stoffen als zodanig, stoffen in mengsels en, in bepaalde gevallen, stoffen in voorwerpen. Chemische stoffen die al door andere wetgeving gereguleerd worden, zoals geneesmiddelen of radioactieve stoffen, zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van de REACH-vereisten.

Registratie is gebaseerd op het beginsel "één stof, één registratie". Dat betekent dat fabrikanten en importeurs van dezelfde stof hun registratie gezamenlijk moeten indienen. De analytische en spectrale gegevens die worden verstrekt, moeten consistent zijn en moeten voldoende zijn om de stofidentiteit te bevestigen.

Voor stoffenregistratie wordt gewoonlijk een vergoeding in rekening gebracht.

 

Stoffen die geregistreerd moeten worden

Geleidelijk geïntegreerde stoffen

Er is een speciale overgangsregeling voor stoffen die al vóór de inwerkingtreding van REACH werden vervaardigd of in de handel werden gebracht. Deze stoffen worden geleidelijk geïntegreerde stoffen genoemd. 
 
Bedrijven kunnen gebruikmaken van de overgangsregeling als ze hun stoffen vóór 1 december 2008 hebben gepreregistreerd (of, in bepaalde omstandigheden, een latere preregistratie hebben verricht vóór de desbetreffende uiterste registratiedatum).
 
Stoffen die aan ten minste een van de volgende criteria voldoen, kunnen overeenkomstig REACH als geleidelijk geïntegreerde stoffen worden beschouwd: 
 
  • De stof is opgenomen in de Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS); 
  • De stof is vervaardigd in de EU (met inbegrip van de landen die op 1 januari 2007 zijn toegetreden) maar is niet op de EU-markt gebracht na 1 juni 1992;
  • De stof valt onder de definitie van "niet langer polymeer".
Voor deze stoffen zijn in de REACH-verordening de volgende registratietermijnen vastgesteld:
 
30 november 2010
Uiterste datum voor de registratie van i) stoffen die worden vervaardigd of ingevoerd in hoeveelheden van 1 000 ton of meer per jaar, (i) carcinogene, mutagene of reproductietoxische stoffen in hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar en iii) stoffen die gevaarlijk zijn voor in het water levende organismen of het milieu in hoeveelheden van meer dan 100 ton per jaar.
 
31 mei 2013
Uiterste datum voor de registratie van stoffen die worden vervaardigd of ingevoerd in hoeveelheden tussen 100 en 1 000 ton per jaar.
 
31 mei 2018
Uiterste datum voor de registratie van stoffen die worden vervaardigd of ingevoerd in hoeveelheden tussen 1 en 100 ton per jaar.
 

Niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen

Alle stoffen die aan geen van de criteria voor geleidelijk geïntegreerde stoffen voldoen, worden als niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen beschouwd. Niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen zijn doorgaans niet voor 1 juni 2008 vervaardigd, in de handel gebracht of gebruikt in de EU (tenzij ze al waren aangemeld op grond van Richtlijn 67/548/EEG).
 
Potentiële fabrikanten en importeurs van niet-geleidelijk geïntegreerde stoffen moeten een informatieverzoek indienen bij ECHA en de stof vervolgens registreren, voordat ze deze stof kunnen vervaardigen of invoeren.
 
Alle stoffen die zijn aangemeld op grond van Richtlijn 67/548/EEG (ook NONS genoemd) worden in het kader van REACH als geregistreerd beschouwd, en ECHA heeft aan alle kennisgevingen een registratienummer toegekend. De eigenaar van de kennisgeving kan het registratienummer bij ECHA opvragen.

 

Wie moeten registreren?

U moet registreren als u:

  • een in de EU gevestigde fabrikant of importeur bent van stoffen als zodanig of in een mengsel;
  • een in de EU gevestigde producent of importeur bent van voorwerpen die voldoen aan de criteria die uiteengezet zijn in het Richtsnoer voor de vereisten voor stoffen in voorwerpen;
  • een "enige vertegenwoordiger" bent die is gevestigd in de EU en die door een buiten de EU gevestigde fabrikant, formuleerder of producent van voorwerpen is aangewezen om de registratieverplichtingen van importeurs te vervullen.

 

 

Gerelateerde links

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)