Informatievoorziening in de toeleveringsketen

Direct na opname van een stof op de lijst moeten de leveranciers van voorwerpen waarin die stof in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) aanwezig is, voldoende informatie aan de afnemers verstrekken om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken. In dit geval wordt onder afnemers de industriële of professionele gebruikers en distributeurs verstaan, niet de consumenten. Ten minste de naam van de desbetreffende stof moet worden meegedeeld.

Consumenten kunnen dezelfde informatie opvragen. De leverancier moet die informatie binnen 45 dagen gratis verstrekken.

 

Toepasselijke wettelijke bepaling

Artikel 33, lid 2, van de REACH-verordening.

Lijst van in aanmerking komende stoffen