Dossierbeoordeling

De procedure voor dossierbeoordeling, en met name de controle op de naleving, draagt ertoe bij dat er relevante gegevens over chemische stoffen worden geproduceerd en komt ten goede aan het vertrouwen onder het algemene publiek dat de industrie de verantwoordelijkheid op zich neemt om de veiligheid van de vervaardigde en ingevoerde stoffen te waarborgen. ECHA en de Europese Commissie hebben een gezamenlijk actieplan voor de evaluatie van Reach gepubliceerd om het gebrek aan naleving in de informatie in de registratiedossiers aan te pakken.

ECHA zal vóór 2023 voor alle registraties in de hoeveelheidsklassen van meer dan 100 ton per jaar en vóór 2027 voor de hoeveelheidsklassen van 1-100 ton per jaar alle registratiedossiers hebben gescreend die binnen de termijn van 2018 zijn ingediend, en een nalevingscontrole hebben verricht voor alle stoffen waarvoor geen uitsluitsel kan worden gegeven of de stof zorgwekkend is dan wel of het voor verdere regelgeving een lage prioriteit heeft, omdat er gegevens ontbreken. Het actieplan vereist ook inzet van de autoriteiten om het proces efficiënter te maken en van bedrijven om hun dossiers te beoordelen en zo nodig meer informatie te produceren.

Reach verplicht ondernemingen in de EU die chemische stoffen vervaardigen en invoeren, ertoe hun chemische stoffen te beoordelen en risicobeheersmaatregelen voor te stellen. Deze beoordeling moet worden gedocumenteerd in een registratiedossier dat ondernemingen moeten opstellen en bij ECHA moeten indienen. Er moet informatie worden verstrekt over de eigenschappen en het gebruik van alle chemische stoffen die in hoeveelheden van één ton of meer per jaar worden vervaardigd of ingevoerd.

Bij de dossierbeoordeling controleert ECHA of de in de standaardinformatie-eisen van Reach beschreven informatie in het dossier beschikbaar is of wordt voorgesteld in een testvoorstel. Deze informatie is van cruciaal belang om te kunnen beoordelen of een chemische stof een risico voor de gezondheid van de mens en het milieu kan vormen.

De dossierbeoordeling omvat twee processen: nalevingscontrole en onderzoek van testvoorstellen.