Beperkingenprocedure

Een lidstaat, of ECHA op verzoek van de Europese Commissie, kan de beperkingenprocedure inleiden als zij bezorgd zijn dat een bepaalde stof een onaanvaardbaar risico vormt voor de gezondheid van de mens of het milieu. ECHA kan ook een beperking voorstellen voor voorwerpen die stoffen bevatten die zijn opgenomen in de autorisatielijst (bijlage XIV).

Het voornemen tot het opstellen van een beperkingsvoorstel wordt openbaar gemaakt in het register van intenties vóór het opstellen van het voorstel zelf, om zo een voorafgaande waarschuwing te geven.

Het dossier met het voorstel voor de beperking bevat achtergrondinformatie, bv. over de identiteit van de stof en de motiveringen voor de voorgestelde beperkingen. Het bevat ook de vastgestelde risico’s, informatie over alternatieven voor de stof en over de kosten, alsmede de voordelen die de beperking oplevert voor het milieu en de gezondheid van de mens.

Het dossier moet worden opgesteld overeenkomstig bijlage XV bij de Reach-verordening en moet bij ECHA worden ingediend binnen twaalf maanden na de kennisgeving van het voornemen tot het opstellen van het voorstel.

Adviezen van de comités

Na ontvangst van het dossier controleren de ECHA-comités of het voorstel voldoet aan de eisen in bijlage XV. Als dat het geval is, wordt het dossier openbaar gemaakt voor raadpleging (uitgezonderd vertrouwelijke bedrijfsinformatie). Belanghebbenden kunnen vervolgens binnen zes maanden na publicatie op de ECHA-website opmerkingen over het beperkingsvoorstel maken.

Binnen negen maanden na diezelfde publicatiedatum brengt het Comité risicobeoordeling (RAC) van ECHA advies uit of de voorgestelde beperking adequaat is om het risico voor de gezondheid van de mens of het milieu terug te dringen, op basis van het dossier en de opmerkingen die tijdens de raadpleging zijn ontvangen.

Tegelijkertijd stelt het Comité sociaaleconomische analyse (SEAC) een advies vast over de sociaaleconomische gevolgen van de voorgestelde beperkingen, daarbij rekening houdend met de opmerkingen en sociaaleconomische analyses die door belanghebbenden zijn ingediend. Alle opmerkingen over het ontwerpadvies van het SEAC moeten binnen 60 dagen na de publicatie ervan worden ingediend. Vervolgens stelt het SEAC binnen twaalf maanden na het begin van de eerste raadpleging over het beperkingsvoorstel, met inachtneming van de opmerkingen, het definitieve advies vast.

Naast deze twee groepen kan het Forum van handhavingsautoriteiten van de lidstaten de comités advies geven over de mogelijkheid tot handhaving van de voorgestelde beperking.

Besluit

De twee adviezen van de comités van ECHA dragen bij aan de besluitvorming van de Europese Commissie, die zich vervolgens een afgewogen oordeel kan vormen over de vastgestelde risico’s en de kosten en baten van de voorgestelde beperking.

Binnen drie maanden na ontvangst van de twee adviezen van de comités stelt de Commissie een ontwerpwijziging op van de lijst van beperkingen in bijlage XVII bij de Reach-verordening. Het uiteindelijke besluit wordt genomen in een comitéprocedure met toetsing waarbij de lidstaten en het Europees Parlement betrokken zijn.

Handhaving

Zodra de beperking van de stof is vastgesteld, moet de industrie zich eraan houden. Hieronder vallen alle fabrikanten, importeurs, distributeurs, downstreamgebruikers en detailhandelaren.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor handhaving van de beperking.