Aanvragen voor autorisatie

Fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers kunnen een autorisatie aanvragen voor het in de handel brengen of gebruiken van een stof op de autorisatielijst.

Autorisaties worden verleend als de aanvrager kan aantonen dat het risico van het gebruik van de stof voldoende wordt beheerst. Is dit niet het geval, dan kan er nog steeds een autorisatie worden verleend als is aangetoond dat de sociaaleconomische voordelen van het gebruik van de stof zwaarder wegen dan de risico's en er geen geschikte alternatieve stoffen of technologieën zijn.

De aanvraag moet een chemisch veiligheidsrapport bevatten, alsmede een analyse van de mogelijke alternatieven en een plan om de stof te vervangen als er geschikte alternatieven beschikbaar zijn. Hij kan ook een sociaaleconomische analyse bevatten.

Na ontvangst van de aanvraag en de betaling van de vergoeding stellen het Comité risicobeoordeling (RAC) en het Comité sociaaleconomische analyse (SEAC) van ECHA hun adviezen over de aanvraag op. Ze controleren eerst of de aanvraag voldoet aan de informatie-eisen van REACH (artikel 62). Zo niet, dan kunnen de comités aanvullende informatie vragen.

ECHA publiceert informatie over de gebruiken van de stof waarop de aanvraag betrekking heeft, zodat iedereen informatie kan verstrekken over mogelijke alternatieve stoffen of technologieën. De meest waarschijnlijke belanghebbende partijen zijn bedrijven, organisaties die de industrie of het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen, individuele burgers en openbare autoriteiten. Opmerkingen zijn welkom vanuit de EU en daarbuiten.

SEAC kan de aanvrager of degene die tijdens de openbare raadpleging opmerkingen heeft ingediend vragen aanvullende informatie te verstrekken over de mogelijke alternatieven.

Adviezen van de comités

RAC en SEAC stellen binnen tien maanden hun ontwerpadviezen op, die gebaseerd zijn op de aanvraag, de opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging zijn ontvangen en de verzamelde informatie over alternatieven.

RAC evalueert de risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu die voortkomen uit het gebruik van de stof. Het comité beoordeelt ook de passendheid en effectiviteit van de risicobeperkende maatregelen die in de aanvraag zijn beschreven en de mogelijke alternatieven.

SEAC beoordeelt de sociaaleconomische factoren en de beschikbaarheid, geschiktheid en technische haalbaarheid van de alternatieven voor het gebruik van de stof die zijn beschreven in de aanvraag en eventuele informatie over alternatieven die door derde partijen is ingediend.

De aanvrager heeft twee maanden de tijd om opmerkingen te maken over de ontwerpadviezen voordat de comités hun definitieve adviezen aannemen, die zullen worden verstrekt aan de lidstaten en de aanvrager. ECHA publiceert niet-vertrouwelijke versies van de definitieve adviezen.

Besluit

De twee adviezen van de ECHA-comités worden naar de Europese Commissie gestuurd, die vervolgens besluit of de autorisatie wordt verleend en onder welke voorwaarden.

Houders van een autorisatie moeten zich houden aan de vereisten van het besluit en moeten het autorisatienummer op het etiket vermelden voordat ze de stof of het mengsel dat de stof bevat in de handel brengen.

Downstreamgebruikers van een geautoriseerde stof moeten zich ook aan het besluit houden en het gebruik van de stof binnen drie maanden na de eerste levering van de stof aan ECHA melden. ECHA houdt een register van deze kennisgevingen bij en geeft de bevoegde instanties van de lidstaten daar toegang toe.

Evaluatie

In alle autorisatiebesluiten is een maximale evaluatieperiode gedefinieerd. Houders van autorisaties moeten uiterlijk 18 maanden voor het verstrijken van deze evaluatieperiode een evaluatieverslag indienen.

Daarnaast kan een autorisatie op elk moment worden geëvalueerd als de omstandigheden van het geautoriseerde gebruik zo veranderen dat dit van invloed is op de risico's of het sociaaleconomische effect of als er nieuwe informatie over alternatieven beschikbaar komt.

 

Stappen aanvraagprocedure voor autorisatie

  • Kennisgeving van intentie om een autorisatieaanvraag in te dienen
  • Indiening van de aanvraag en betaling van de vergoeding
  • Nalevingscontrole van de aanvraag
  • Openbare raadpleging over de gebruiken waarop de aanvraag betrekking heeft
  • Ontwerpadviezen door RAC en SEAC
  • Opmerkingen over de ontwerpadviezen
  • Aanneming van definitieve adviezen door RAC en SEAC
  • EU-besluit
  • Kennisgevingen downstreamgebruikers
  • Evaluatie