Geschillen over gezamenlijk gebruik van gegevens

Mederegistranten moeten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de kosten voor het delen van de informatie op een billijke, transparante en niet-discriminerende wijze worden vastgesteld.

In het uiterste geval, als er geen overeenstemming is bereikt, kan de potentiële registrant een geschil over gezamenlijk gebruik van gegevens voorleggen aan ECHA. De procedure voor geschillen over gezamenlijk gebruik van gegevens kan gratis en zonder juridische ondersteuning worden gevoerd.

Wanneer potentiële registranten een geschil over gezamenlijk gebruik van gegevens indienen, moeten ze bewijsstukken overleggen waaruit blijkt welke inspanningen de onderhandelende partijen hebben verricht om tot overeenstemming te komen.

Met het oog op gelijke behandeling en het recht te worden gehoord, zal ECHA ook de andere partij om bewijsstukken vragen.

ECHA beoordeelt de inspanningen van de partijen om een akkoord te bereiken over het delen van de gegevens en de daarmee gemoeide kosten. Deze beoordeling is uitsluitend gebaseerd op de onderhandelingen, dat wil zeggen op alle gedocumenteerde communicatie tussen de partijen.

Na de beoordeling brengt ECHA een besluit uit waarin het ofwel de potentiële registrant toestaat naar de verzochte informatie te verwijzen ofwel beide partijen verzoekt hun onderhandelingen voort te zetten. Niet-vertrouwelijke versies van besluiten van ECHA inzake geschillen worden online gepubliceerd.

Tegen besluiten inzake geschillen over gezamenlijk gebruik van gegevens kan binnen drie maanden beroep worden aangetekend bij de kamer van beroep.