Wat gebeurt er na de beoordeling van een stof?

Indien de beoordelende lidstaat na beoordeling van de beschikbare en nieuwe gegevens van mening is dat het gebruik van de stof risico's inhoudt, kan deze passende maatregelen nemen voor de beoordeling van de stof.

De volgende mogelijkheden kunnen het probleem wellicht wegnemen:

  • een voorstel voor geharmoniseerde classificatie en etikettering voor carcinogene, mutagene, reproductietoxische, inhalatieallergene of andere gevolgen
  • een voorstel om de stof aan te wijzen als een zeer zorgwekkende stof (SVHC)
  • een voorstel om de stof te beperken
  • Maatregelen die buiten het toepassingsbereik van REACH vallen, zoals een voorstel voor EU-brede grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, nationale maatregelen of vrijwillige maatregelen uit de branche.