Voortgang in de beoordeling

Voortgang in de beoordeling

In artikel 54 van Reach wordt bepaald dat ECHA jaarlijks uiterlijk op 28 februari een verslag publiceert over de voortgang die (in het voorafgaande jaar) is geboekt bij de beoordeling van dossiers en stoffen.

Het verslag bevat kwantitatieve gegevens over nalevingscontroles, onderzoeken van testvoorstellen, follow-upbeoordelingen en stoffenbeoordelingen die in het voorafgaande jaar zijn verricht.

Elk voorjaar publiceert ECHA ook een verslag over de geïntegreerde regelgevingsstrategie, waarin het effect van deze resultaten op de chemische veiligheid wordt uitgelegd.

Algemene voortgang in de periode 2009-2020

In het kader van nalevingscontroles, onderzoeken van testvoorstellen en stoffenbeoordelingen heeft ECHA sinds 2009 meer dan 2 900 besluiten genomen met betrekking tot ongeveer 8 200 informatieverzoeken over meer dan 2 000 stoffen.

Voortgang in de beoordeling, 2009-2020

Beoordelingsprocedure Vastgestelde besluiten Informatieverzoeken Informatieverzoeken per gebied
Bijlage I
(incl. CSR, RSS, PBT)*
Bijlage VI
(incl. SID, C&L)*
Fysisch-chemisch Milieu Gezondheid van de mens
Nalevingscontrole 1599 5 311 431 557 218 1 710 2 395
Onderzoek van testvoorstellen 1 138 2 210 n.v.t. n.v.t. 149 661 1 400
Stoffenbeoordeling ** 175 673 261 22 43 140 207
TOTAAL 2 912 8 194 692 579 410 2 511 4 002

* Bijlage I: Algemene bepalingen voor de beoordeling van stoffen en de opstelling van chemischeveiligheidsrapporten (CSR); Bijlage VI: In artikel 10 bedoelde in te dienen informatie (informatie die moet worden ingediend met het oog op algemene registratie): CSR: chemischeveiligheidsrapport; RSS: uitgebreide onderzoekssamenvatting; PBT: persistent, bioaccumulerend en toxisch; SID: identificatie van de stof; C&L: indeling en etikettering.
** De stoffenbeoordelingsprocedure is in 2012 gestart.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.