Actoren

 

De belangrijkste deelnemers aan de beoordelingsprocedure zijn:

Registranten

Een natuurlijke of rechtspersoon die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) is gevestigd en die hoeveelheden van een ton of meer per jaar van een stof produceert of in de EER invoert, of die als enige vertegenwoordiger is aangewezen op grond van artikel 8 van de Reach-verordening, kan als registrant optreden.

Rol: Reach verplicht registranten ertoe om informatie te verstrekken over de intrinsieke eigenschappen van een stof en aan te tonen dat hun stof veilig wordt gebruikt. Welke informatie er voor elke stof vereist is, hangt af van de vervaardigde of ingevoerde hoeveelheid: hoe groter de hoeveelheid, hoe meer informatie moet worden verstrekt. De indiening omvat een technisch dossier en, voor stoffen die in hoeveelheden van tien ton per jaar of meer worden vervaardigd of ingevoerd, een chemisch veiligheidsrapport.

Derden

Derden zijn burgers, organisaties, academici, ondernemingen of andere instanties dan een registrant.

Rol: Derden kunnen informatie verstrekken over testvoorstellen waarbij gewervelde dieren zijn betrokken.

ECHA

Secretariaat
De medewerkers van het secretariaat van ECHA houden zich bezig met de registratie- en evaluatieprocessen en het opstellen van richtsnoeren, het bijhouden van databanken en het verstrekken van informatie. Het secretariaat van ECHA zorgt bovendien voor een geharmoniseerde aanpak door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en coördineert hun werk.
Rol: Het ECHA-secretariaat ondersteunt de Comités en het Forum door op efficiënte en transparante wijze de best mogelijke wetenschappelijke, technische en regelgevende diensten te verlenen.
Comité lidstaten (MSC)
Het Comité lidstaten is een comité waaraan elke lidstaat één lid voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemt.
Rol: Het Comité lidstaten streeft naar unanieme overeenstemming over de ontwerpbesluiten inzake evaluatie. Deze ontwerpbesluiten worden door het Comité lidstaten in zijn vergaderingen besproken en goedgekeurd, of kunnen ook via een schriftelijke procedure worden overeengekomen.

Lidstaten

De lidstaten zijn de vertegenwoordigers van de door de ministeries van elke lidstaat van de Europese Unie aangewezen bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

Rol: De lidstaten kunnen opmerkingen maken over en voorstellen doen voor wijzigingen in de ontwerpbesluiten van ECHA.

Ook kunnen zij stoffen aandragen voor de stoffenbeoordeling.

Europese Commissie

De Europese Commissie is het uitvoerend orgaan van de Europese Unie en zet zich in voor het algemeen belang van de Unie.

Rol: Alle door ECHA genomen besluiten moeten unaniem door de lidstaten worden gesteund. Indien geen unanieme overeenstemming kan worden bereikt, moet het volgens de onderzoeksprocedure te nemen ontwerpbesluit [op grond van artikel 5 en artikel 13, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 182/2011] door de Europese Commissie worden opgesteld.