Actoren

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

De belangrijkste actoren in het beoordelingsproces zijn:

Image

 

Registranten

 

Als registrant kan optreden een binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die een stof vervaardigt of invoert in de EER in hoeveelheden van minimaal één ton per jaar of die als enige vertegenwoordiger is aangewezen overeenkomstig artikel 8 van de REACH-verordening.

REACH verlangt dat registranten informatie over de intrinsieke eigenschappen van een stof verstrekken. De voor elke stof vereiste informatie hangt af van de vervaardigde of ingevoerde hoeveelheid; hoe groter de hoeveelheid, hoe meer informatie moet worden ingediend. Er moet een technisch dossier worden ingediend en, voor stoffen die in hoeveelheden van 10 ton of meer per jaar worden vervaardigd of ingevoerd, een chemisch veiligheidsrapport.
Image

 

Derden

 

Derden zijn burgers, organisaties, academici, bedrijven of overheden die geen registrant zijn. Zij kunnen informatie verstrekken over testvoorstellen waarbij gewervelde dieren betrokken zijn.

 

Image

ECHA

Secretariaat
 

Het secretariaat van ECHA ondersteunt de Comités en het Forum door op efficiënte en transparante wijze de best mogelijke wetenschappelijke, technische en regelgevende diensten te verlenen.

 

Member State Committee (MSC)Comité lidstaten

 

Het Comité lidstaten (Member States Committee – MSC) heeft als taak unanieme overeenstemming te bereiken over de ontwerp-beoordelingsbesluiten van ECHA waarvoor lidstaten wijzigingen hebben voorgesteld. Over deze ontwerpbesluiten wordt door het Comité lidstaten tijdens zijn vergaderingen overlegd en een akkoord bereikt, of er wordt via een schriftelijke procedure geprobeerd tot overeenstemming te komen.

 

Nadat het Comité lidstaten overeenstemming heeft bereikt, wordt het definitieve besluit door ECHA genomen en aan de registrant toegestuurd. Als geen unanieme overeenstemming kan worden bereikt, wordt de zaak verwezen naar de Europese Commissie die er dan over moet besluiten.

Image

 

Lidstaten

 

De bevoegde instanties van de lidstaten kunnen wijzigingen van ECHA's ontwerpbesluiten voorstellen en er opmerkingen over maken.

Ook kunnen zij stoffen voorstellen voor stoffenbeoordeling.
De lidstaten voeren deze beoordeling uit om duidelijkheid te krijgen over de mogelijke gevaren van de stof voor de menselijke gezondheid of het milieu. Door middel van een besluit van ECHA kan om nadere informatie worden verzocht.


Lidstaten kunnen ook nationale acties ten aanzien van stoffen of registranten opleggen, of het initiatief nemen tot vaststelling van risicobeheermaatregelen die voor de hele EU gelden (bv. grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, in de hele EU geldende beperkingen, op EU-niveau geharmoniseerde indeling en etikettering).

Image

 

Europese Commissie

 

Alle besluiten van ECHA betreffende beoordeling moeten unaniem gesteund worden door de lidstaten. Als geen unanieme overeenstemming kan worden bereikt, moet de Europese Commissie het ontwerpbesluit opstellen dat volgens de comitologieprocedure moet worden aangenomen.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)