Autorisatie

De autorisatieprocedure is bedoeld om er zeker van te zijn dat de risico's van zeer zorgwekkende stoffen op de juiste wijze worden beheerst en dat deze stoffen geleidelijk worden vervangen door geschikte alternatieven, terwijl tegelijkertijd het goed functioneren van de interne markt van de EU wordt gewaarborgd.

Stoffen met de volgende gevareneigenschappen kunnen worden geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's):

  • stoffen die voldoen aan de criteria voor indeling als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting categorie 1A of 1B in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 van de Commissie (CMR-stoffen)
  • stoffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB) zijn volgens REACH (bijlage XIII)
  • per geval te identificeren stoffen waarvoor wetenschappelijk bewijs bestaat voor waarschijnlijke ernstige effecten die even zorgwekkend zijn als die van CMR- of PBT/zPzB-stoffen

Na een regelgevingsprocedure die bestaat uit twee stappen kunnen SVHC's op de autorisatielijst worden gezet, waardoor ze gebonden worden aan autorisatie. Deze stoffen mogen na een bepaalde datum niet meer in de handel worden gebracht of worden gebruikt, tenzij er een autorisatie is verleend voor het specifieke gebruik of het gebruik is vrijgesteld van autorisatie.

Fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers van een stof op de autorisatielijst kunnen een verzoek tot autorisatie indienen.