Naar content
Naar content

Aanbeveling voor opname op de kandidaatslijst

Aanbeveling voor opname op de kandidaatslijst

ECHA beoordeelt regelmatig de stoffen die op de kandidaatslijst staan, waarna bepaald kan worden welke stoffen met voorrang in de autorisatielijst moeten worden opgenomen. Het geven van prioriteit is gebaseerd op informatie over de intrinsieke eigenschappen, wijdverbreid gebruik of grote volumes die binnen het kader van de autorisatieplicht vallen. ECHA past als onderdeel van de procedure een openbare raadpleging van 90 dagen toe.

De ontwerpaanbeveling bevat onder meer de volgende informatie:

  • verbodsdatum vanaf wanneer het in de handel brengen en gebruiken van een stof verboden is, tenzij er autorisatie is verleend of het gebruik is vrijgesteld van autorisatie;
  • uiterste aanvraagdatum waarop de aanvraag ontvangen moet zijn als de aanvrager na de verbodsdatum wil doorgaan met het in de handel brengen of gebruiken van een stof;
  • herzieningsperioden voor bepaalde vormen van gebruik, indien van toepassing;
  • vormen van gebruik die zijn vrijgesteld van de autorisatieplicht, indien van toepassing.

Het Comité lidstaten stelt zijn advies samen aangaande de ontwerpaanbeveling en neemt daarbij de opmerkingen in aanmerking die tijdens de openbare raadpleging zijn ontvangen.

Het advies van het Comité en de opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging zijn ontvangen helpen ECHA bij het geven van een aanbeveling. De aanbeveling van ECHA wordt ingediend bij de Europese Commissie, die besluit welke stoffen op de autorisatielijst moeten worden geplaatst.

Vrijstellingen

Er zijn enkele algemene vrijstellingen van de autorisatieplicht. Bovendien kan ECHA stof- en gebruiksspecifieke vrijstellingen voorstellen als er al specifieke wetgeving op EU-niveau bestaat die de minimumvoorwaarden garanderen voor voldoende beheersing van de risico’s en voor de bescherming van de gezondheid van mens en milieu.

Deze vrijstellingen worden beschreven in de aanbevelingen van ECHA aan de Commissie.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2