Aanbeveling voor opname op de kandidaatslijst

ECHA behandelt de stoffen op de lijst van stoffen die in aanmerking komen met voorrang om te bepalen welke ervan moeten worden opgenomen op de autorisatielijst (bijlage XIV van REACH) en dus gebonden moeten zijn aan autorisatie. ECHA doet regelmatig aanbevelingen aan de Europese Commissie, die besluit welke stoffen op de autorisatielijst moeten worden geplaatst.

Er wordt normaliter voorrang gegeven aan stoffen met PBT- of zPzB-eigenschappen, wijdverbreid gebruik of grote volumes. Er wordt echter ook rekening gehouden met de effectiviteit van de autorisatiemaatregel voor het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu.

De ontwerpaanbeveling bevat onder meer de volgende informatie:

  • verbodsdatum vanaf wanneer het in de handel brengen en gebruiken van een stof verboden is, tenzij er een autorisatie is verleend of het gebruik is vrijgesteld van autorisatie
  • uiterste aanvraagdatum waarop de aanvraag ontvangen moet zijn als de aanvrager na de verbodsdatum wil doorgaan met het in de handel brengen of gebruiken van een stof
  • beoordelingsperioden voor bepaalde gebruiken, indien van toepassing
  • gebruiken die zijn vrijgesteld van de autorisatieplicht, indien van toepassing

Degenen die opmerkingen over de ontwerpaanbevelingen willen indienen, kunnen dat doen binnen drie maanden na de publicatiedatum.

Het Comité lidstaten stelt zijn advies over de ontwerpaanbeveling op, waarbij rekening wordt gehouden met de ontvangen opmerkingen.

Het advies van het comité en de opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging zijn ontvangen, helpen ECHA met het opstellen van zijn definitieve aanbeveling, die zal worden ingediend bij de Europese Commissie, die vervolgens een besluit neemt over de stoffen die op de autorisatielijst moeten worden geplaatst.

Vrijstellingen

Er zijn bepaalde generieke vrijstellingen van de autorisatieplicht. Naast die generieke vrijstellingen kan ECHA stof- en gebruiksspecifieke vrijstellingen voorstellen als er andere communautaire wetgevingen zijn die de minimale voorwaarden garanderen voor voldoende beheersing van de risico's en voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. Er zal een overzicht van deze vrijstellingen worden gemaakt op basis van de aanbeveling die ECHA indient bij de Europese Commissie.