Samenstellers

Samenstellers zijn downstreamgebruikers die mengsels produceren en meestal verderop in de toeleveringsketen of rechtstreeks aan consumenten verkopen. Zij vermengen stoffen en/of mengsels zonder dat tijdens het proces een chemische reactie plaatsvindt. Voorbeelden van mengsels zijn verven, kleefstoffen, cosmetica, smeermiddelen, reinigingsmiddelen en diagnostica.

Met deze pagina's willen wij relevante en nuttige informatie geven waarmee samenstellers kunnen voldoen aan hun verplichtingen op grond van de REACH- en CLP-verordeningen. De voornaamste wettelijke verplichtingen van downstreamgebruikers worden uiteengezet op de pagina 'Taken en plichten van downstreamgebruikers'. De verplichtingen ten aanzien van informatieverstrekking over chemische stoffen gelden ook voor distributeurs.

 

Als samensteller speelt u een belangrijke rol bij de bevordering van een veilig gebruik van chemische stoffen door relevante informatie door te geven aan uw leveranciers en uw klanten.

Wanneer u uw leveranciers informeert over de wijze waarop uw mengsels in de praktijk worden gebruikt, draagt dit ertoe bij dat de registranten van de desbetreffende stoffen de feitelijke gebruiksvoorwaarden opnemen in hun chemische veiligheidsbeoordelingen. Registranten kunnen u dan op hun beurt voorzien van realistische blootstellingsscenario's die voor u van belang zijn.

Samen met belanghebbende organisaties werken we aan verbetering en standaardisering van de communicatie in de toeleveringsketen, in het kader van de uitvoering van het stappenplan voor het chemisch veiligheidsrapport/blootstellingsscenario (CSR/ES), zie beleidsterreinen 2 en 4.