Autorisatieprocedure

Het doel van de autorisatieprocedure is:

 • waarborgen dat de risico’s in verband met zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) gedurende de volledige levenscyclus van de stof naar behoren worden beheerst;
 • waar technisch en economisch haalbare alternatieven beschikbaar zijn, de geleidelijke vervanging van SVHC’s door geschikte alternatieven (minder gevaarlijke stoffen, nieuwe technologieën en processen) bevorderen.

Sluiten

 •  
   
  • Opstellen van de aanvraag.
  • Kennisgeving en informatiesessie vóór indiening.
  • Afronding van aanvraag.
  • Indiening van aanvraag bij ECHA.
  Autorisatieaanvraag
 •  
  Raadpleging
  • Vragen van de rapporteurs van het RAC en het SEAC aan de aanvrager.
  • Mogelijke trialoog tussen de aanvrager, het RAC en het SEAC en eventueel een derde die informatie over alternatieven heeft verstrekt.
  • Ontwerpadvies van RAC en SEAC.
  • Definitief advies van het RAC en het SEAC, rekening houdend met de mogelijke opmerkingen van de indiener van de aanvraag over het ontwerpadvies.
  Advies van het RAC en het SEAC
  • Ontwerpbesluit van de Europese Commissie.
  • Stemming in het REACH-comité en goedkeuring van het besluit.
  Besluit van de Commissie
  • Naleving door autorisatiehouders en downstreamgebruikers.
  • Handhaving door nationale handhavingsinstanties.
  Uitvoering
  • Actualisering van documenten uit de eerste aanvraag en indiening van eventuele andere elementen die volgens het autorisatiebesluit vereist zijn
  • De procedure voor indiening en behandeling van een herbeoordelingsverslag is identiek aan die voor een eerste aanvraag
  Herbeoordelingsverslag indien de onderneming de SVHC moet blijven gebruiken
   
   

Sluiten

Lidstaten stellen een dossier op in overeenstemming met de eisen van bijlage XV bij REACH als zij een stof als zeer zorgwekkend (SVHC) willen aanmerken.

Meer informatie

ECHA stelt op verzoek van de Europese Commissie een dossier op in overeenstemming met de eisen van bijlage XV bij REACH om een stof als zeer zorgwekkend (SVHC) aan te merken.

Meer informatie
Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) zijn
C
M
R
PBT
zPzB
ELoC

C

Kankerverwekkende stoffen categorie 1A of 1B

M

Mutagene stoffen categorie 1A of 1B

R

Voor de voortplanting giftige stoffen categorie 1A of 1B

PBT

Persistent, bioaccumulerend en toxisch

zPzB

Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

ELoC

Stoffen die tot even grote zorg leiden als die welke hierboven zijn vermeld (bv. hormoonontregelende stoffen, inhalatieallergenen)

Omlaag schuiven