Nalevingscontroles

Overeenkomstig artikel 41 van de Reach-verordening kan ECHA elk registratiedossier te allen tijde onderzoeken om na te gaan of de door de registranten verstrekte informatie aan de wettelijke vereisten voldoet. De wettelijke vereisten (standaard informatievereisten) zijn cumulatief en hangen af van de hoeveelheidsklasse.

 

Hoeveelheden per jaar
(vervaardigd/ingevoerd)
Door Reach vereiste standaardinformatie
1 tot < 10 Bijlage VII
10 tot < 100 Bijlagen VII t/m VIII
100 tot < 1000 Bijlagen VII t/m IX
1000 of meer Bijlagen VII t/m X
 

Bij nalevingscontroles wordt de stofidentiteit geverifieerd, waarna de veiligheidsinformatie in het dossier, met inbegrip van het chemische veiligheidsrapport, of specifieke onderdelen van het dossier, bijvoorbeeld de informatie in verband met de bescherming van de menselijke gezondheid, worden geëvalueerd.

De dossiers voor een nalevingscontrole worden willekeurig geselecteerd of op basis van waargenomen problemen (gericht).

Dankzij de selectie op basis van waargenomen problemen kan ECHA zich richten op eindpunten die relevant zijn voor het veilige gebruik van stoffen.

Nalevingscontroles zijn met name gericht op acht eindpunten: genotoxiciteit, toxiciteit bij herhaalde toediening, prenatale-ontwikkelingstoxiciteit, reproductietoxiciteit, kankerverwekkendheid, aquatische toxiciteit op de lange termijn, biologische afbraak en bioaccumulatie. Dit zijn de voornaamste eindpunten voor de identificatie van zorgwekkende stoffen.

Om te zorgen dat de informatie in het registratiedossier waarop ECHA een nalevingscontrole verricht, zo actueel mogelijk is, verzoekt ECHA registranten om hun gerelateerde registratiedossiers proactief te herzien en bij te werken met alle nieuwe en/of relevante informatie, zoals nieuwe gevareninformatie, wijzigingen in gebruik en blootstelling, actualiseringen van het chemische veiligheidsrapport (CVR), wijzigingen in de indeling of wijzigingen in de geproduceerde of ingevoerde hoeveelheden, waaronder stopzetting van de vervaardiging of invoer.

Registranten kunnen meerdere nalevingscontrolebesluiten ontvangen waarin om aanvullende informatie over hetzelfde dossier wordt gevraagd, indien het voor meer dan één informatievereiste niet aan de voorschriften voldoet.