Onderzoeken van testvoorstellen

Registranten die van plan zijn een nieuwe test uit te voeren die is opgenomen in de bijlagen IX en X bij Reach, moeten een testvoorstel indienen. ECHA onderzoekt (overeenkomstig artikel 40 van Reach) alle testvoorstellen die door de registranten zijn ingediend, en zorgt ervoor dat elk testvoorstel betrekking heeft op de feitelijke informatie die nodig is, en dat onnodige testen worden vermeden, met name testen waarvoor gewervelde dieren worden gebruikt.

Ontoelaatbare testvoorstellen

Een de beoordeling van een testvoorstel kan om verschillende redenen worden afgesloten, voordat het aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat wordt voorgelegd. Dit kan het geval zijn wanneer de vervaardiging of invoer door de registrant wordt stopgezet, wanneer het testvoorstel wordt ingetrokken en wanneer het testvoorstel ontoelaatbaar is.

Ontoelaatbare testvoorstellen zijn testvoorstellen waarbij Reach niet in een onderzoek voorziet. Dit betreft gevallen waarbij:

  1. het voorstel eindpunten van bijlage VII en VIII betreft;
  2. de testen reeds aan de gang of voltooid zijn;
  3. er een testvoorstel wordt ingediend in plaats van testresultaten naar aanleiding van een eerder besluit van een bevoegde autoriteit van een lidstaat overeenkomstig artikel 16, lid 1 of 2, van de richtlijn voor de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen (zie ook artikel 135 van Reach). 
  4. er een testvoorstel is opgenomen als resultaat van een besluit van ECHA over de nalevingscontrole of de beoordeling van de stof.