Komunikácia v rámci dodávateľského reťazca

Účastníci dodávateľského reťazca môžu mať rôzne roly a niekedy dokonca viac rolí súčasne. V závislosti od vašej roly máte rôzne povinnosti a môžete mať k dispozícii rôzne podporné nástroje a informácie. Ich opisy sú uvedené na stránkach určených pre jednotlivé roly.

Efektívna komunikácia medzi následnými užívateľmi a dodávateľmi vo všetkých fázach postupu podľa nariadenia REACH pomáha zabezpečiť poskytovanie príslušných informácií v dodávateľskom reťazci.

Keď následní užívatelia poskytujú svojim dodávateľom informácie o svojich použitiach a podmienkach používania, registrujúci môžu na základe týchto informácií stanoviť expozičné scenáre vo svojom hodnotení chemickej bezpečnosti. V dôsledku toho je pravdepodobné, že pokyn na bezpečné používanie, ktorý oznamuje registrujúci následným užívateľom, bude náležitý a realistický.

Komunikačné nástroje

Organizácie priemyselného sektora, členské štáty a agentúra ECHA spolupracovali na zlepšovaní a harmonizovaní komunikácie v dodávateľskom reťazci ako súčasti plánu CSR/ES a siete na výmenu expozičných scenárov (ENES). Pri komunikácii proti smeru dodávateľského reťazca boli vypracované „mapy používania“ na poskytnutie informácií registrujúcim, často prostredníctvom organizácií odvetvia.

Pri komunikácii ďalej v smere dodávateľského reťazca bolo vypracovaných niekoľko prvkov: pre látky boli dohodnuté šablóny expozičných scenárov; pre zmesi boli dohodnuté šablóny informácií o bezpečnom použití zmesi (SUMI); boli harmonizované vety a IT komunikácia týkajúce sa expozičných scenárov; bola vypracovaná metodika na označovanie hlavnej zložky v zmesiach.
This interactive graphic currently addresses the formulators of chemical products. Versions for other user groups are planned.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)