Účastníci

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Hlavní účastníci v hodnotiacom procese sú:

Image

 

Registrujúci

Fyzická alebo právnická osoba so sídlom v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorá vyrába alebo dováža látku do EHP v množstvách jedna tona a viac ročne, alebo ktorá bola určená ako výhradný zástupca podľa článku 8 nariadenia REACH, môže konať ako registrujúci.

V nariadení REACH sa vyžaduje, aby registrujúci uviedli informácie o vnútorných vlastnostiach látky. Informácie požadované pre každú látku závisia od vyrobenej alebo dovezenej hmotnosti; čím je hmotnosť vyššia, tým viac informácií je potrebné predložiť. Predloženie žiadosti zahŕňa technickú dokumentáciu a pre látky vyrábané alebo dovážané v množstvách 10 ton ročne alebo viac aj správu o chemickej bezpečnosti.

 

Image

 

Tretie strany

 

Tretie strany sú občania, organizácie, akademickí pracovníci, spoločnosti alebo orgány iné ako registrujúci. Môžu poskytovať informácie o návrhoch na testovanie na stavovcoch.

 
Image

ECHA

Sekretariát
Sekretariát agentúry ECHA podporuje výbory a fórum prostredníctvom najlepších možných vedeckých, technických a regulačných služieb, ktoré poskytuje účinným a transparentným spôsobom.

Výbor členských štátovÚlohou výboru členských štátov je snažiť sa dospieť k jednomyseľnej dohode o návrhoch rozhodnutí o hodnotení agentúry ECHA, ku ktorým členské štáty navrhli zmeny a doplnenia. O týchto návrhoch rozhodnutí výbor členských štátov diskutuje a usiluje sa dospieť k dohode na svojich zasadnutiach, prípadne k nej možno dospieť písomným postupom.

 

Po dosiahnutí dohody vo výbore členských štátov, agentúra ECHA finalizuje rozhodnutie a predloží ho registrujúcemu. Ak nemožno dosiahnuť jednomyseľnú dohodu, záležitosť sa postúpi Európskej komisii, aby o nej rozhodla.

 

Image

 

Členské štáty

 

Príslušné orgány členských štátov môžu poslať pripomienky a návrhy zmien a doplnení k návrhom rozhodnutí agentúry ECHA.

Môžu tiež navrhnúť látky, u ktorých sa vykoná hodnotenie látky.
Členské štáty vykonajú toto hodnotenie s cieľom objasniť každé potenciálne riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, ktoré látka môže predstavovať. O ďalšie informácie možno požiadať prostredníctvom rozhodnutia agentúry ECHA.


Členské štáty môžu tiež uložiť vnútroštátne opatrenia týkajúce sa látok alebo registrujúcich alebo iniciovať prijatie opatrení manažmentu rizík na úrovni celej EÚ (napr. expozičné limity v pracovnom prostredí, obmedzenie na úrovni celej EÚ, klasifikácia a označenie harmonizované na úrovni EÚ).

Image

 

Európska komisia

 

Všetky rozhodnutia o hodnotení prijaté agentúrou ECHA musia členské štáty jednomyseľne podporiť. Ak nemožno dospieť k jednomyseľnej dohode, Európska komisia musí pripraviť návrh rozhodnutia, ktoré sa prijme v súlade s komitologickým postupom.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)