Autorizácia

Cieľom postupu autorizácie je zabezpečiť, aby sa látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) postupne nahrádzali menej nebezpečnými látkami alebo technológiami, ak sú dostupné technicky a hospodársky uskutočniteľné alternatívy.

Cesta k autorizácii začína, keď členský štát alebo agentúra ECHA na žiadosť Komisie navrhne látku na identifikáciu ako látka SVHC.

Ako látky SVHC môžu byť identifikované látky s týmito nebezpečnými vlastnosťami:

 

  • Látky spĺňajúce kritériá na klasifikáciu ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu kategórie 1A alebo 1B v súlade s nariadením CLP.
  • Látky, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) podľa prílohy XIII k nariadeniu REACH.
  • Jednotlivé látky, ktoré vyvolávajú rovnakú úroveň obáv ako látky CMR alebo PBT/vPvB.

Postup identifikácie látky SVHC zahŕňa 45-dňovú verejnú konzultáciu. Keď je látka identifikovaná ako látka SVHC, zaradí sa do zoznamu kandidátskych látok. Zaradenie do zoznamu kandidátskych látok znamená okamžité povinnosti pre dodávateľov látky, ako napríklad:

  • dodanie karty bezpečnostných údajov
  • oznámenie informácií o bezpečnom používaní
  • odpovedanie na žiadosti spotrebiteľov do 45 dní a
  • oznámenie agentúre ECHA, ak výrobok, ktorý vyrábajú, obsahuje látky SVHC v množstvách nad jedna tona na výrobcu/dovozcu ročne, ak je látka prítomná v týchto výrobkoch v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %.

Zaradenie látky kategórie SVHC do zoznamu kandidátskych látok

Zámer navrhnúť látku na identifikáciu ako látka SVHC je uverejnený v registri zámerov pred predložením návrhu s cieľom informovať pred jeho predložením priemysel a iné zainteresované strany.

Tento návrh je vypracovaný v súlade s prílohou XV k nariadeniu REACH a obsahuje dve hlavné časti. Prvá časť obsahuje údaje a dôvody na identifikáciu látky ako látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy. Druhá časť skúmaná v priebehu následných krokov po identifikácii zahŕňa informácie o objemoch na trhu EÚ, použitiach a možných alternatívach látky.

Po zverejnení návrhu môže počas 45-dňovej konzultácie každý poslať pripomienky alebo poskytnúť ďalšie informácie. Pripomienky možno uviesť k vlastnostiam látky, jej použitiam a alternatívam.

Ak nebudú doručené žiadne pripomienky namietajúce identifikáciu, látka bude zaradená do kandidátskeho zoznamu. Pripomienky k použitiam a alternatívam sa zhromaždia a použijú neskoršej fáze tohto postupu, t. j. v priebehu odporúčania látok na zaradenie do autorizačného zoznamu.

Po doručení pripomienok, ktoré poskytujú nové informácie alebo namietajú proti základu pre identifikáciu ako látka SVHC, sa návrh aj pripomienky postúpia výboru členských štátov (MSC), aby sa v ňom dohodli na identifikácii látky ako látky SVHC.

Látka je zaradená do zoznamu kandidátskych látok na základe jednomyseľnej dohody výboru. Ak výbor nedosiahne jednomyseľnú dohodu, táto záležitosť bude postúpená Komisii.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)