Štatistiky o následných použitiach, na ktoré sa vzťahujú udelené autorizácie

Žiadosti o autorizáciu môžu zahŕňať použitia danej látky žiadateľom, použitia ďalej v smere dodávateľského reťazca alebo obidvoch.

Následní užívatelia, na ktorých sa vzťahuje autorizácia udelená subjektu na vyššom stupni dodávateľského reťazca, musia svoje použitia oznámiť agentúre ECHA. Táto požiadavka vychádza z článku 66 nariadenia REACH.

Agentúra ECHA vedie register oznámení následných užívateľov a odovzdáva informácie príslušným orgánom členských štátov.

V nasledujúcom grafe sa nachádza prehľad všetkých oznámení následných užívateľov, ktoré boli doposiaľ prijaté. Pre úplnosť sa pri príslušných látkach uvádzajú aj udelené autorizácie. Agentúra ECHA bude tieto informácie každý štvrťrok aktualizovať.

Ďalšie informácie o geografickom rozložení použití sa nachádzajú v časti Mapy a grafy.

Informácie získané z jednotlivých oznámení sú uvedené v časti Register oznámení.

Poskytované informácie vychádzajú z oznámení prijatých od užívateľov. Môžu sa preto vyskytnúť nepresnosti. Ďalšie informácie získate v právnom upozornení agentúry ECHA.

Základné informácie:

Autorizácie na používanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) možno udeliť, ak žiadateľ preukáže, že riziká vyplývajúce z použitia danej látky sú primerane kontrolované, alebo že sociálno-hospodárske prínosy prevažujú riziká a neexistujú iné vhodné alternatívy. Na všetky autorizácie sa vzťahuje časovo obmedzené obdobie preskúmania. Cieľom autorizačného postupu je zabezpečiť, aby sa látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) postupne nahrádzali menej nebezpečnými látkami alebo technológiami, ak sú dostupné technicky a ekonomicky uskutočniteľné alternatívy. Ďalšie informácie o autorizačnom postupe sa nachádzajú v odkazoch uvedených na tejto stránke.

Ďalšie informácie o verzii registra oznámení pre verejnosť a jej cieľoch sa nachádzajú v časti s názvom Informácie z oznámení následných užívateľov zverejnené agentúrou ECHA.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 June 2018 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 16 8 24
Dibutyl phthalate (DBP) 13 6 19
Lead sulfochromate yellow 257 6 263
Lead chromate molybdate sulphate red 222 6 228
Trichloroethylene (TCE) 22 16 38
Total 530 42 572
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
 
  [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Lead chromate molybdate sulphate red


December
March
June
October
December
March
June
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
[PDF]

 

The number of downstream user notifications is counted as follows:

  • Each use per site is counted as a separate notification, and the total number of active notifications (uses) is reported. So, if there are four uses of a substance at one site, and three (same or different) uses at another site, this is counted as seven notifications.
  • If ECHA subsequently receives an update of a notification showing that the substance is no longer used at a site (ceased or substituted use), the number of uses at that site will be deducted from the current total number of notifications.
  • Uses for which the authorisation’s review period has expired and no review report has been submitted are deducted from the counts (this also applies to the uses of authorisation holders).

Note: Statistics published prior to June 2018 contained some inaccuracies due to a mistake in the counting algorithm. As of June 2018, prior period errors have been corrected retrospectively for all data. The correction has affected mainly the counts for the substance HBCDD and, to a lesser extent, those for other substances.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)