Štatistiky o následných použitiach, na ktoré sa vzťahujú udelené autorizácie

Žiadosti o autorizáciu môžu zahŕňať použitia danej látky žiadateľom, použitia ďalej v smere dodávateľského reťazca alebo obidvoch.

Následní užívatelia, na ktorých sa vzťahuje autorizácia udelená subjektu na vyššom stupni dodávateľského reťazca, musia svoje použitia oznámiť agentúre ECHA. Táto požiadavka vychádza z článku 66 nariadenia REACH.

Agentúra ECHA vedie register oznámení následných užívateľov a odovzdáva informácie príslušným orgánom členských štátov.

V nasledujúcom grafe sa nachádza prehľad všetkých oznámení následných užívateľov, ktoré boli doposiaľ prijaté. Pre úplnosť sa pri príslušných látkach uvádzajú aj udelené autorizácie. Agentúra ECHA bude tieto informácie každý štvrťrok aktualizovať.

Ďalšie informácie o geografickom rozložení použití sa nachádzajú v časti Mapy a grafy.

Informácie získané z jednotlivých oznámení sú uvedené v časti Register oznámení.

Poskytované informácie vychádzajú z oznámení prijatých od užívateľov. Môžu sa preto vyskytnúť nepresnosti. Ďalšie informácie získate v právnom upozornení agentúry ECHA.

Základné informácie:

Autorizácie na používanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) možno udeliť, ak žiadateľ preukáže, že riziká vyplývajúce z použitia danej látky sú primerane kontrolované, alebo že sociálno-hospodárske prínosy prevažujú riziká a neexistujú iné vhodné alternatívy. Na všetky autorizácie sa vzťahuje časovo obmedzené obdobie preskúmania. Cieľom autorizačného postupu je zabezpečiť, aby sa látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) postupne nahrádzali menej nebezpečnými látkami alebo technológiami, ak sú dostupné technicky a ekonomicky uskutočniteľné alternatívy. Ďalšie informácie o autorizačnom postupe sa nachádzajú v odkazoch uvedených na tejto stránke.

Ďalšie informácie o verzii registra oznámení pre verejnosť a jej cieľoch sa nachádzajú v časti s názvom Informácie z oznámení následných užívateľov zverejnené agentúrou ECHA.

Authorised uses per SVHC since 2016 (cumulative)*)

Graph

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users. For information including other substances from the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.
AH = authorisation holders, DU = downstream users.

Authorised uses per SVHC *)

As of 30 September 2019 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held**)
Total authorised uses
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 6 3 9
Dibutyl phthalate (DBP) 9 4 13
Lead sulfochromate yellow 172 4 176
Lead chromate molybdate sulphate red 155 4 159
Trichloroethylene (TCE) 243 20 263
Chromium trioxide 7 56 63
1,2-dichloroethane 1 22 23
Potassium chromate 1 2 3
Sodium chromate 1 6 7
Total 595 121 716
 

*) Includes only substances for which there are authorisations covering downstream users.
**) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to take place also at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.
***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

Geographical distribution of authorised uses over time

 

Substances 2016 Maps 2017 Maps 2018 Maps 2019 Maps Graphs and tables
All substances with upstream authorisations


December
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June
September

[PDF]
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 


December
March
June
September
    [PDF]
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
[PDF]
Dibutyl phthalate (DBP)


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
[PDF]
Lead sulfochromate yellow


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
[PDF]
Lead chromate molybdate sulfate red


December
March
June
October
December
March
June
September
December
March
June
September
[PDF]
Trichloroethylene (TCE)

 
March
June
October
December
March
June
September
December

March
June
September

[PDF]
Chromium trioxide

 


 


September
December
March
June
September
[PDF]
1,2-dichloroethane

 


 


September
December
March
June
September
[PDF]
Sodium chromate

 


 


 


June
September
[PDF]
Potassium chromate

 


 


 


June
September
[PDF]

 

Počet oznámení následných užívateľov sa počíta takto:

  • Každé použitie na jednom mieste sa počíta ako samostatné oznámenie a vykazuje sa celkový počet aktívnych oznámení (použití). Ak sa teda na jednom mieste vyskytli štyri použitia látky a tri (rovnaké alebo iné) použitia na inom mieste, považuje sa to za sedem oznámení.
  • Ak agentúra ECHA následne dostane aktualizáciu oznámenia, z ktorej vyplýva, že látka sa už na určitom mieste nepoužíva (používanie sa skončilo alebo nahradilo), počet použití na danom mieste sa odpočíta od súčasného celkového počtu oznámení.
  • Z daného počtu sa odpočítajú aj použitia, pre ktoré uplynulo obdobie preskúmania autorizácie a pre ktoré nebola predložená žiadna správa o preskúmaní (týka sa to aj použití držiteľov autorizácie).

Poznámka: štatistiky zverejnené do júna 2018 obsahovali isté nepresnosti v dôsledku chyby v algoritme počítania. Od júna 2018 sú už chyby z predchádzajúcich období spätne opravené vo všetkých údajoch. Oprava mala vplyv najmä na počet látok HBCDD a v menšej miere na počet iných látok.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)