Spory týkajúce sa spoločného využívania údajov

Spoluregistrujúci musia vynaložiť maximálne úsilie na to, aby boli náklady na výmenu informácií stanovené spravodlivým, transparentným a nediskriminačným spôsobom.

Ak sa nedosiahne dohoda, potenciálni registrujúci majú ako posledné riešenie možnosť obrátiť sa na agentúru ECHA, aby im pomohla vyriešiť spor týkajúci sa spoločného využívania údajov. Postup riešenia sporov týkajúcich sa spoločného využívania údajov je bezplatný a môže prebehnúť bez asistencie právnika.

Ak potenciálni registrujúci predložia spor týkajúci sa spoločného využívania údajov, musia predložiť písomný dôkaz o úsilí, ktoré rokujúce strany vyvinuli na dosiahnutie dohody.

Na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a práva byť vypočutý agentúra ECHA požiada aj druhú stranu, aby preložila písomný dôkaz.

Agentúra ECHA posúdi úsilie strán na dosiahnutie dohody v súvislosti so spoločným využívaním údajov a súvisiacimi nákladmi. Toto posúdenie je založené výlučne na rokovaniach, to znamená na všetkej dokumentovanej komunikácii medzi stranami.

Agentúra ECHA vydá rozhodnutie, ktoré umožní potenciálnemu registrujúcemu odvolať sa na požadované údaje alebo obidve strany požiada, aby pokračovali v rokovaniach. Agentúra ECHA uverejní svoje rozhodnutia o sporoch online vo verziách, ktoré nemajú dôverný charakter.

Proti rozhodnutiam o sporoch týkajúcich sa spoločného využívania údajov je možné odvolať sa do troch mesiacov na odvolacej rade.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)