Oznamovanie v dodávateľskom reťazci

Bezprostredne po zaradení látky do zoznamu kandidátskych látok dodávatelia výrobkov obsahujúcich takúto látku v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného (w/w) musia poskytnúť dostatočné informácie, aby sa umožnilo bezpečné používanie výrobku jeho príjemcami. V tomto prípade sú príjemcami priemyselní alebo profesionálni používatelia a distribútori, ale nie spotrebitelia. Prinajmenšom musí byť oznámený názov príslušnej látky.

Spotrebitelia môžu požadovať podobné informácie. Dodávateľ výrobku musí bezplatne poskytnúť tieto informácie do 45 dní.

Právny odkaz:

Článok 33 nariadenia REACH

Zoznam kandidátskych látok

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)